ช่องทางการเรียนรู้

Image
vaiyakorn.png
pt3.png
pt5.png
pt7.png
pt1-2.png
pt4.png
pt6.png
pt8.png
pt9.png

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

(นตฺถิปุตฺตสมสูตร สํ. ส. ๑๕/๑๓/๑๒)

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search