คำบาลีเกี่ยวกับคำถวายทานต่าง ๆ

คำบาลีเกี่ยวกับคำถวายทานต่าง ๆ (สำหรับพิธีกรผู้ชำนาญภาษาบาลี)

 

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเส.)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

คำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลี

อิมานิ มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะยามะ, / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุ สังโฆ / อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

***หมายเหตุ (ค้นหาศัพท์ว่าเป็นลิงค์อะไร)

 ศัพท์ที่เป็น เอก.(สิ่งเดียว) พหุ.(หลายสิ่ง)
ปุงลิงค์ อิมัง อิเม
อิตถีลิงค์ อิมัง อิมา
นปุงสกลิงค์ อิทัง, อิมัง อิมานิ

เช่น พหุ. อิเม จะตุปัจจะเย (จตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้), เอก. อิมัง จีวะรัง (จีวรนี้) พหุ. อิมานิ จีวะรานิ (จีวรทั้งหลายเหล่านี้)

หลายคนใช้ มะยัง, โอโณชะยามะ, โน, อัมหากัง   คนเดียวใช้ อะหัง, โอโณชะยามิ, เม, มัยหัง

 

ลำดับ

ชื่อสิ่งของถวายทาน

คำบาลี

ปัจจัย ๔

จะตุปัจจะเย

ข้าวสาร

ตัณฑุลานิ

เครื่องมือทำครัวทุกชนิด

ภัตตะการะโกปะกะระณานิ

ถ้วยชาม

โภชะนะภาชะนานิ

กระทะหุงข้าว

ภัตตะปะจะนะกะฏาหัง

หม้อหุงข้าว

อุกขะลิง

เตาแก๊ส

ทะระวุสะมูปาทานุทธะนัง

ตู้เก็บอาหาร

ภัตตะมัญชุลัง

โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

มะหาทีฆะปีฐะกัง สะโกจฉัง

๑๐

กระโถน

อุจฉิฏฐะปะฏิคคาหะภาชะนานิ

๑๑

ผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย

ติจีวะรานิ

๑๒

ปราสาทผึ้ง

มะธุปุปผะปาสาทัง

๑๓

อาบน้ำฝน

วัสสิกะสาฏิกานิ

๑๔

ผ้าจำพรรษา

วัสสาวาสิกะจีวะรานิ

๑๕

อัฐบริขาร

อัฏฐะ ปะริกขาระวัตถูนิ

๑๖

จีวร

จีวะรานิ /จีวะรัง

๑๗

ผ้าม่าน

สาณิวัตถานิ/ สาณิวัตถัง

๑๘

ผ้าปูที่นอน

ปัจจัตถะระณานิ/ปัจจัตถะระณัง

๑๙

ห่มนอน

สะยะนะปารุปะนานิ

๒๐

ถวายมุ้ง

มะกะสะกุฏิกา

๒๑

ผ้าปูนั่ง – พรมปูนั่ง

นิสีทะนานิ/นิสีทะนัง

๒๒

กุฏิ

อาวะสะถัง

๒๓

เสนาสนะ-ที่นั่งนอน

เสนาสะนานิ

๒๔

เตียงนอน

โกชะวัง

๒๕

หมอน

พิมโพหะนานิ

๒๖

พรมปูพื้น

โกชะวัง

๒๗

มุ้งลวด

โลหะมะยะมะกะสะกุฏิกัง

๒๘

เช็ดเท้า

ปาทะปุญฉะนานิ

๒๙

ไม้กวด

สัมมัชชะนิโย

๓๐

เก้าอี้รับแขก

อาคันตุกะโกจฉะคะณัง

๓๑

โต๊ะเขียนหนังสือ

เลขะนะปีฐะกัง

๓๒

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

อะโยมะยะมัญชุลัง

๓๓

ตู้ใส่สิ่งของ

ภัณฑะมัญชุลัง

๓๔

ร่ม

ฉัตตานิ/ฉัตตัง

๓๕

บาตร

ปัตเต

๓๖

รองเท้า

อุปาหะนานิ

๓๗

ที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

ยะโสวีชะนีปะติฏฐานัง

๓๘

ตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

ยะโสวีชะนีมัญชุลัง

๓๙

เครื่องเวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค )

คิลานะเภสัชชะปะริกขาระวัตถูนิ

๔๐

เครื่องอุปกรณ์การแพทย์

เวชชูปะกะระณานิ

๔๑

ตู้ยารักษาโรค

คิลานะเภสัชชะมัญชุลัง

๔๒

น้ำอัฐบาน

อัฏฐปานัง

๔๓

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิชชูปะกะระณานิ

๔๔

สายไฟฟ้า

วิชชุสุตตานิ

๔๕

หลอดไฟฟ้า

วิชชุปะทีเปยยานิ

๔๖

โคมไฟฟ้าเป็นพุทธบูชา

วิชชุทีปะกัง

๔๗

ตู้เย็น

สีตะละกะระมัญชุลัง

๔๘

เครื่องขยายเสียง

โฆสะนายันตัง

๔๙

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

วิชชุมุททะนะยันตัง

๕๐

เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

พิมพะมุททะนะยันตัง

๕๑

เครื่องถ่านสำเนา

ๆอักขะราทิปะฏิพิมพานัง

๕๒

เครื่องคิดเลข

สังขะยายันตัง

๕๓

เครื่องโทรศัพท์

ทูระสัททะสะวะนะยังตัง

๕๔

เครื่องรับโทรทัศน์

ทูระทัสสะนะยันตัง

๕๕

เครื่องรับวิทยุ

วิชชุปะฎิคคาหะกะยันตัง

๕๖

เครื่องคอมพิวเตอร์

วิเสสะมุทธายันตัง

๕๗

เครื่องชักผ้า

วัตถะโธวะนะยันตัง

๕๘

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

วิชชุคคิอุกขะลิโย

๕๙

อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง

โฆสะนายันตุปะกะระณานิ

๖๐

-รถวออัญเชิญศพ

มะตะกะเลวะระวาหะนัง

 

-รถยนต์

สิวิกายันตะระถัง/ยันตะระถัง

๖๑

เครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง

นะวะกัมมูปะกะระณานิ

๖๒

ปูนชีเมนต์ก่อสร้าง

อาพันธะนะสิลาจุณณานิ

๖๓

เหล็กก่อสร้าง/ทรายก่อสร้าง

อะโยสะลาเก/วาลุกัง

๖๔

กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา

วัณณะมัฏฐคิญชะกานิ

๖๕

สังกะสีมุงหลังคา

ติปุปัฏฏะฉะทะนานิ

๖๖

เงินค่าก่อสร้าง/หินอ่อนก่อสร้าง

รูปิยานิ/มัฏฐปาสาเณ

๖๗

โรงพระอุโบสถ

อุโปสะถาคารัง

๖๘

กำแพงแก้ว(กำแพงพระอุโบสถ)

ระตะนะปาการะปะริกเขปัง

๖๙

ลูกนิมิตสีมา

สีมานิมิตตานิ

๗๐

ชุ้มพัทธสีมา

พัทธะสีมาโกฏฐะถัง

๗๑

ชุ้มพัทธสีมา

พัทธะสีมาโกฏฐกัง

๗๒

บานประตู

ทะวาระกะวาฏานิ

๗๓

บานหน้าต่าง

วาตะปานะกะวาฏานิ

๗๔

ชุ้มหน้าต่าง

วาตะปานะโกฏฐะกัง

๗๕

ประตูเหล็ก

อะโยสะลากระทะวารัง

๗๖

หน้าต่างเหล็กดัด

อะโยสะลากะวาตะปานานิ

๗๗

ฐานชุกชี(แท่นพระพุทธรูป)

วะตะนะปัลลังกัง

๗๘

ช่อฟ้าใบระกา

กัณณิกัง

๗๙

วิหาร

วิหารัง

๘๐

หอสมุด

นานาสิปปะปัณณานังอาคารัง

๘๑

ศาลาการเปรียญ

ธัมมะสะภาสาลัง

๘๒

ศาลาการเปรียญ

ธัมมะสะภาสาลัง

๘๓

ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ

ทักขิณานุปาทานะสาลัง

๘๔

หอสวดมนต์

สัชฌายะสาลัง

๘๕

โรงครัว

กัปปิยะกุฏิง

๘๖

หอกระจายข่าว

โฆสะนาคารัง

๘๗

หีบทองตั้งศพ

ฉะวะกะนะกะมัญชุสัง

๘๘

เมรุเผาศพ

ฌาปะนัฏฐานัง

๘๙

หอระฆัง

คัณฑิง

๙๐

ระฆัง

คัณฑิง

๙๑

หอระฆังพร้อมทั้งระฆัง

คัณฑิฆะรัง สะคัณฑิง

๙๒

หอกลอง

เภรีฆะรัง

๙๓

กลอง

เภริง

๙๔

หอกลองพร้องกลอง

เภรีฆะรัง สะเภริง

๙๕

ฆ้อง

กังสะตาลัง

๙๖

โต๊ะเรียน

สิปปุคคะหะณะปีฐะกานิ

๙๗

กระดานดำ

เลขะนะผะละกัง

๙๘

เครื่องเขียนต่างๆ

เลขะนะผะละกัง

๙๙

เครื่องพิมพ์ดีด

หัตถุทุทะนะยันตัง

๑๐๐

ตันพระศรีมหาโพธิ์

โพธิรุกขัง

๑๐๑

ห้องน้ำ-ห้องส้วม

วัจจะกุฏิง

๑๐๒

ห้องอาบน้ำ

มะหานะโกฏฐะกัง

๑๐๓

บันได

โสปาณัง

๑๐๔

สถานที่สร้างวัด

เขตตะวัตถุง

๑๐๕

ถนน

วีถัง

๑๐๖

สะพาน

เสตุง

๑๐๗

พระเจดีย์

เจติยัง

๑๐๘

พระปรางค์

ถูปัง

๑๐๙

ปะรำ/เต็นท์

มะหาวัตถะกุฏิง

๑๑๐

ธรรมาสน์เทศน์

ธัมมาสะนัง

๑๑๑

ตู้พระอภิธรรม

อะภิธัมมะมัญชุสัง

๑๑๒

เครื่องสังเค็ด

คะรุภัณฑานิ

๑๑๓

ม้าหินสาธารณะ

สิลามะยะปีฐานิ

๑๑๔

นาฬิกา

นาฬิกายันตัง

๑๑๕

สัปทน(ร่มใหญ่ มีด้วมยาว)

มะหาฉัตตัง

๑๑๖

พานแว่นฟ้า

ทิพพะสักการุปะธานัง

๑๑๗

โตก(พานใหญ่)

มัลโลริกานิ

๑๑๘

พนักพิงสำหรับพระสงฆ์

อะปัสสเสนะวัตถูนิ

๑๑๙

พระเจดีย์ทราย

วาลุการาลิง

๑๒๐

พระเจดีย์ข้าวเปลือก

ธัญญะราสิง

๑๒๑

กลดพระธุดงค์

วัตถะกุฏิง

๑๒๒

ถังใส่ขยะ

กะจะวะระภาชนะนานิ

๑๒๓

พระพุทธรูป

พุทธะปะฏิมัง

๑๒๔

ฉัตรกั้นพระพุทธรูป

เสตะฉัตตาติฉัตตัง

๑๒๕

โต๊ะหมู่บูชา

ปูชาสักการุปะธานะปีฐัง

๑๒๖

กระถางธูป

ธูปะภาชะนัง

๑๒๗

เชิงเทียน

ปะทีปุปะธานะยุคัง

๑๒๘

แจกันใส่ดอกไม้

ปุปผะภาชนะนานิ

๑๒๙

กลองยาว

ทีฆะเภริโย

๑๓๐

พุ่มเงินพุ่มทอง

หิรัญญะ สุวัณณะคุมพะยุคัง

๑๓๑

ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

หิรัญญะ สุวัณณะโพธิรุกขะยุคัง

๑๓๒

ฉัตรเงอนฉัตรทอง

หิรัญญะ สุวัณณะฉัตตาติฉัตตะยุคัง

๑๓๓

ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง

หิรัญญะ สุวัณณะรุกขะยุคัง

๑๓๔

จิตรกรรมผ่าผนัง

ภิตติวิจิตตะกัมมานิ

๑๓๕

ลวดลายหน้าบัน

วิจิตตะละตากัมมานิ

๑๓๖

ธงธรรมจักร

ธะชะปะฏาเกหิ

๑๓๗

ผ้าห่มพระพุทธรูป-พระเจดีย์

วัตถัง/จีวะรัง

๑๓๘

พระบรรมธาตุของพระพุทธเจ้า

สารีระธาตุง

๑๓๙

พระธาตุของพระอรหันต์

อะระหะโต สารีระธาตุง

๑๔๐

รูปภาพเวสสันดรชาดก

เวสสันตะระชาตะกะรูปานิ

๑๔๑

รูปภาพพระพุทธประวัติ

พุทธะปะวัตติรูปานิ

๑๔๒

หม้อน้ำพระพุทธมนต์

พุทธะมันโตทะกะฆะฏัง

๑๔๓

เทียนบูชาพระปาฏิโมกข์

มะธุสิตถะกะทีปะเก

๑๔๔

เทียนพรรษา

ปะทีปะยุคัง

๑๔๕

หนังสือพระไตรปิฏกพร้อมทั้งตู้

เตปิฏะกัง สมัญชุสัง

๑๔๖

หนังสือพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

สัตตะ อะภิธัมมะปะระณา

๑๔๗

หนังสือพระปาฏิโมกข์

ภิกขุปาฏิโมกขะคันถัง

๑๔๘

หนังสือพระธรรมเทศนาต่าง ๆ

ธมฺมเทสนาโปฏฺฐกานิ

๑๔๙

หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

ธมฺมปริยายปณฺณานิ

๑๕๐

จานข้าว

ตฏฺฏกานิ

๑๕๑

หม้อใส่ข้าว

ภตฺตฆฏกานิ

๑๕๒

ถาดต่างชนิด

เอตาปาติโย

๑๕๓

แก้วน้ำ

กาจโกสเก

๑๕๔

โต๊ะชนิดต่าง ๆ

ปีฐงฺสปริวารํ

  • Author: admin
  • Hits: 27019

 


42936172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8894
22261
31155
42746325
599142
723662
42936172

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 11:55
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search