กองพระบาลี วัดพระธรรมกาย ได้จัดทำ "ร่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศ. ๒.) ฉบับที่ ๑" เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรุณาตรวจรายชื่อของท่านได้ที่

https://pariyatonline.com/pages/postx_result1.php

 

หมายเหตุ   

* เฉพาะพระนิสิต DCI ติดต่อสมัครสอบ และแก้ไขข้อมูลที่

พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

โทร. 061-549-9652 ID LINE : pm-kiattisak

 

* เฉพาะนักเรียนปริยัติสามัญ (เขาแก้วฯ)

ติดต่อสมัครสอบ และแก้ไขข้อมูลที่

พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน

โทร. 061-497-1715

ID Line : pm.thitiwat

 

* ผู้ขอเข้าสอบในส่วนต่างๆ (ยกเว้น นิสิต DCI และนักเรียนปริยัติสามัญ) สมัครสอบออนไลน์ตามปกติ

*** ผู้ที่ต้องสอบซ่อม (พ.ศ. 2564) จะส่งรายชื่อให้อัตโนมัติหลังจากทราบผลสอบแล้ว

*** ปิดรับรายชื่อ "วันออกพรรษา"

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

อายุระหว่าง 11-13 ปี

อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

สัมภาษณ์  วันอาทิตย์ที่ 21 / 28 / มีนาคม

และวันที่  4 / 11 เมษายน 2564 

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง SPD 1  สภาธรรมกายสากล

โทร.083-299-2881 

087-770-0031

เรียนบาลีไวยากรณ์ เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สอนโดย พม.ดร.สุธรรม  สุรตโน   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ลงทะเบียนเรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM
ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และวันเสาร์
เวลา 17.00-18.00 น.

การบวชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บุตรพึงกระทำต่อบิดา-มารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่าน อยู่เสมอมา...

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search