เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
(หลวงพ่อธัมมชโย, ครูไม่ใหญ่)
ผู้มีบุญเท่านั้น                ได้เรียน
ใช่หมดโลกหรือเซียน   ศึกษ์ได้
ล้ำค่ากว่าวิเชียร              หมื่นโลก
เรียนเถิดเพียรไว้ไซร์     สุดท้าย อรหันต์

       "ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม ถือว่าเป็น วีรบุรุษกองทัพธรรม เป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่การคณะสงฆ์ หลวงพ่อรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะให้กำลังใจแก่ผู้ที่สอบได้และผู้ที่กำลังจะสอบได้ตามมาให้เห็นความสำคัญและรับรู้ว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังมุ่งพากเพียรศึกษาอยู่นี้มีความสำคัญมาก และยังมีผู้คนทั้งหลายรอคอยและปรารถนาจะเห็นความสำเร็จของทุกท่านผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานพระศาสนาเพื่อความเจริญยิ่งยืนนานของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคต"
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
(หลวงพ่อทัตตชีโว, ครูไม่เล็ก)
"ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า
    ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม?
    ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม?
    ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า?
ถ้าตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

          ด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี และเจตจำนงมั่นในการอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะน้อมนำพระธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้น นองเหนือจากการเน้นในการเจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายแล้ว หลวงพ่อยังได้ตระหนักในคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาอุปสมบทในปี พ.ศ.๒๕๑๒

           ในจุดเริ่มต้นได้ศึกษาปริยัติธรรม ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ปีต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี คณะผู้บุกเบิกในการสร้างวัดก็ได้ทยอยอุปสมบทมาเป็นลำดับๆ อาทิเช่น พระพิพัฒน์ ฐิตสุทฺโธ พระเผด็จ ทตฺตชีโว(อดีตดำรงสมณศักด์เป็นพระราชภาวนาจารย์) ในยุคแรกๆ ของการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ยังคงเดินทางไปเรียนกันที่วัดปากน้ำเจริญ

           จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๘ ในช่วงก่อนเข้าพรรษา ได้เริ่มมีการบวชพระบัณฑิตอาสาพัฒนาหรือเรียกว่า "พระธรรมทายาทภาค-พรรษา"โดยทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้ พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ของพระบวชใหม่ และมอบหมายให้ พระดิลก กิตฺติลโก ขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เป็นผู้ดำเนินการทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

           ปลายปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีการเปิดรับสามเณรเข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก จำนวน ๕ รูป และให้เรียนบาลีไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วยโดยเปิดชั้นเรียนที่อาคารปุโรหิต นัดเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายอย่างจิงจัง.

          ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ คณะนักเรียนทั้งพระภิกษุและสามเณร เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแห่งใหม่ โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว หลังคาและผนังกั้นด้วยใบจาก จำนวน ๑๒ หลัง หลังจากที่สามเณรสอบบาลีสนามหลวงเสร็จแล้ว ก็ทุ่มเทกำลังการ กำลังใจสร้างอาคารเรียนของตนเอง ออกแบบเอง ถางหญ้า ขุดดิน ทำถนน ฯลฯ ด้วยความมุมานะบากบั่นทำงานก่อนสร้างเท่าที่จะทำได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนจนแล้วเสร็จทันในวันอันเป็นมหามงคล คือวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ อันเป็นวาระคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย จึงทำพิธีโรงเรียนเพื่อบูชาคุณ บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้วางรากฐานความรู้คู่คุณธรรม

           จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อธัมมชโยมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสามเณร มีใจความเป็นที่ประทับใจว่า... "อาคารเรียนของเราแม้เป็นหลังคามุงจาก แต่ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม? ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม? ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า? ถ้าได้ครบอย่างนี้โบราณเข้าเรียกว่า กระทะ ๓ หู ตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

           จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จึงเริ่มสร้างอาคารถาวร ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต และเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ซึ่งใช้ศึกษาเล่าเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ จนถึงปี ๒๕๕๙

           ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ หลวงพ่อธัมมชโย
จึงมีดำริให้ก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก และใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๙ มาจนถึงปัจจุบันนี้
.

pariyatschool1.jpg

โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นฝ่ายโรงเรียนฯ และฝ่ายหมู่กุฏิสามเณร

ฝ่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม

1
กองพระบาลี
2
กองสำนักเรียนอภิธรรม
3
กองธรรม
4
สำนักงานเลขานุการ-ฝ่ายโรงเรียน
5
กองผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
6
กองพัฒนาภาษาต่างประเทศ
7
กองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์
8
กองสื่อปริยัติธรรม
9
กองทะเบียนและสารสนเทศ

ฝ่ายหมู่กุฏิสามเณร

1
กองปกครองและหล่อหลอมสามเณรประจำ
2
สำนักงานเลขานุการ-ฝ่ายหมู่กุฏิ
3
กองสร้างเสริมประสบการณ์สามเณร
4
กองอบรมสามเณรใหม่
5
กองหน่อแก้วเปรียญธรรม
6
กองพัฒนาพระมหาเปรียญธรรม

คำขวัญ

คำขวัญ และคติพจน์ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

สามเณรดี (สมณะดี) มีวินัย ใฝ่ศึกษา

เทศนาแกล้วกล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย
มุ่งไปสู่เป้าหมาย ถึงทีสุดแห่งธรรม.

คำขวัญประจำใจ

สิ่งที่ต้องมีในใจ

มีพระ มีพ่อ มีภารกิจ

มีพระธรรมกายใสๆภายใน มีหลวงพ่อผู้นำในการสร้างบารมี มีภารกิจของพระศาสนาและหมู่คณะตลอดเวลา

5 - 3 - 2 = 10

แต่ละชั้นปีให้ ให้ดูหนังสือดังนี้ คือ
ดูเล่น 5 ดูจริง 3 ดูทบทวนอีก 2 = ดู 10 รอบ

แนวทางการศึกษาบาลี

คติพจน์

เราจะอยู่ ร่วมกัน ฉันพี่น้อง

จะประคอง    กันไป       ให้ถึงฝัน
เปิดใจกว้าง  ว่าอย่างไร  ว่าตามกัน
สำนึกมั่น      มุ่งเน้น      ความเป็นทีม

คณะกรรมการสามเณร

คกก.สามเณร ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

1
ภาษาบาลี, บาลีศึกษา และบาลีสาธิต
2
นักธรรม, ธรรมศึกษา
3
อภิธรรมบัณฑิต, อภิธรรมศึกษา
4
ภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, และภาษาฝรั่งเศส

งานผลิตสื่อธรรมะ และผลงานทางด้านวิชาการ

pariyatschool-0019.jpg
  1. หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
  2. หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
  3. หนังสือบาลีฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียนบาลีแต่ละประโยค
  4. สื่อซีดีและดีวีดี (CD&DVD) สำหรับนักเรียนบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๙ มีทั้งวิชาไวยากรณ์, หลักการแปล, หลักสัมพันธ์ ฯลฯ
  5. ตำราและสื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกจำนวนมาก

ผลงานและความภาคภูมใจ

  1. สอบบาลีได้มากที่ สุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศมาแล้ว ๑๑ ครั้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ทำลายสถิติของประเทศไทยโดยการสอบได้ ๑๕๕ รูป และสถิติสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยจำนวน ๒๑๓ รูป
  2. สอบบาลีเปรียญเอก (ป.ธ.๗-ป.ธ.๙)ได้มากที่สุดของประเทศ ๑๑ ปี และติดต่อกัน ๖ ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ (๒๕๔๖ อันดับ๒),๒๕๔๗,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๕
  3. สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้มากที่สุดของประเทศ ๕ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑, พ.ศ. ๒๕๔๓, พ.ศ. ๒๕๔๔, พ.ศ. ๒๕๔๗, และ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีสถิติพระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงเปรียญธรรม ๙ ประโยคสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ๙ รูป
pariyatschool-0020.jpg
pariyatschool-0021.jpg
pariyatschool-0022.jpg

สรุปผลสอบบาลี ระหว่างปีพุทธศักราช 2527 - ปัจจุบัน

ชั้น ป.ย. ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ ป.ธ. ๖ ป.ธ. ๗ ป.ธ. ๘ ป.ธ. ๙ รวม อันดับ
ปีพ.ศ. สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ ประเทศ
ปี 2527 2 - - - - - - - 2 -
ปี 2528 - - - - - - - - - -
ปี 2529 2 1 - - - - - - 3 -
ปี 2530 1 1 1 - - - - - 3 -
ปี 2531 5 1 - 1 - - - - 7 -
ปี 2532 5 7 - - 1 - - - 13 -
ปี 2533 31 3 2 - - 1 - - 37 -
ปี 2534 40 19 1 2 - - 1 - 63 -
ปี 2535 76 27 13 1 2 - - 1 120 1
ปี 2536 14 28 25 14 - 1 - - 82 3
ปี 2537 12 14 17 21 9 1 - - 74 3
ปี 2538 23 26 16 14 14 8 1 - 102 1
ปี 2539 13 7 17 8 24 8 2 - 79 5
ปี 2540 31 7 7 5 7 9 4 2 72 3
ปี 2541 35 8 4 12 2 18 1 4 84 1
ปี 2542 25 21 9 8 11 4 13 1 92 1
ปี 2543 54 15 17 8 6 5 5 6 116 1
ปี 2544 49 52 14 14 6 7 7 6 155 1
ปี 2545 33 30 14 6 10 3 1 0 97 2
ปี 2546 94 33 42 13 8 9 10 1 210 1
ปี 2547 87 52 20 26 10 5 4 9 213 1
ปี 2548 60 53 31 16 21 12 6 8 207 1
ปี 2549 60 41 25 24 7 9 6 2 174 2
ปี 2550 40 37 30 16 17 9 9 4 162 2
ปี 2551 56 43 15 25 12 10 8 5 174 2
ปี 2552 42 30 28 11 14 8 6 2 141 3
ปี 2553 52 18 5 10 9 10 2 4 110 2
ปี 2554 45 40 22 8 7 4 3 2 131 1
ปี 2555 70 36 26 13 7 11 5 6 174 1
ปี 2556 91 32 32 18 5 4 4 2 188 1
ปี 2557 89 93 23 19 16 3 4 1 248 1
ปี 2558 54 72 50 15 20 7 3 3 224 1
ปี 2559 55 16 46 26 10 8 0 1 162 2
ปี 2560 4 31 6 1 5 5 6 1 59 5
ปี 2561 54 38 44 35 9 13 6 6 205 2
รวม 1404 932 598 390 269 192 117 77 3983  

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search