พิธีไหวครู(สามเณร)ปี 2558

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสามเณร วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์ วิชาความรู้... ในปีการศึกษานี้

โดยมีพระมหาดร.สุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และให้โอวาท แก่เหล่าสามเณร ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ ผู้มุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านภาษาบาลี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับเหล่าสามเณร กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน และขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพปานะมา ณ โอกาสนี้


580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-104
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-105
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-129
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-13
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-154
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-172
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-173
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-181
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-183
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-194
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-204
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-214
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-21
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-22
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-25
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-26
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-27
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-30
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-31
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-32
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-38
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-39
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-41
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-43
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-44
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-4
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-53
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-55
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-59
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-60
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-71
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-94
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-98
580618 พิธีไหว้ครู58 ทรงพล-99

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search