คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก ศึกษาดูงานการเรียนการสอนออนไลน์

คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก  ศึกษาดูงานการเรียนการสอนออนไลน์ ของวัดพระธรรมกาย

18 ธ.ค. 2563 รองศาตราจาย์ ดร.สิน งามประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำc เพื่อจัดทำแผนงานวิจัย
เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
สนามหลวงออนไลน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรในยุคดิจิทัล
" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยมี พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม
และ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายให้การต้อนรับ ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสภายหน้าต่อไป

131254612 1676730529158076 1711111617959679772 n
131325993 1676730502491412 78764372251568125 n
131377287 1676730655824730 5752226243064585191 n
131384464 1676730552491407 7242407035423215100 n
131441059 1676730625824733 901070378902381905 n
131472189 1676730712491391 7981522541405449608 n
131507715 1676730735824722 6026214697122334380 n
131530479 1676730662491396 8254840581562982327 n
131623380 1676730582491404 1432097729109203625 n
131634443 1676730605824735 3564872986400381751 n
131681344 1676730732491389 1213009243897001463 n
131894561 1676730575824738 6749714001932357806 n
131903534 1676730685824727 337591618434814536 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search