บาลีศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

บาลีศึกษา เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรบาลีสนามหลวงสำหรับผู้

มิใช่พระภิกษุ สามเณร

ซึ่งตลอด ๕๐ กว่าปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการโดยสภามหา

วิทยลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาบาลีกันอย่าง

กว้างขวางในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ใช้คำย่อว่า "บ.ศ."

นับตั้งแต่เริ่มมีการสอบบาลีศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีผู้สอบได้ประโยคชั้นสูงสุดคือ บ.ศ.๙ จำนวน ๓๕ ท่าน ในจำนวนนี้

เป็นแม่ชี ๒๔ ท่าน อีก ๑๐ ท่านเป็นสตรีที่มิใช่แม่ชี และเป็นบุรุษอีก ๑ ท่าน

ปัจจุบัน การเรียนการสอนและการสอบบาลีศึกษาได้โอนมาขึ้นตรงต่อการศึกษา

ของคณะสงฆ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ แม่กองบาลีสนามหลวง

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๓๓๙/๒๕๕๗

 

การสอบบาลีศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้นับเป็นการสอบปีที่ ๖ ในสนามหลวง

ที่ผ่านมาการศึกษาพระบาลี มีแนวโน้มว่า จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักเรียนต่าง ๆ

รวมทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น คือมีการส่งสอบจากวัดและสำนักเรียน

จากทุกภูมิภาค ทำให้มีจำนวนผู้สอบบาลีศึกษาได้มากขึ้น

และในปีนี้เป็นที่ยินดีอย่างยิ่ง คือ มีอุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา ๙ จำนวน ๒ ท่าน

นับเป็นประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งที่มีฆราวาสสนใจในการศึกษคำสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธจ้าอย่างมุ่งมั่น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ได้หันมาศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

122178223 1628300007334462 6682801781445426043 n
122322762 1628299997334463 2379317315765177292 n
122356439 1628299240667872 6537980210665253718 o
122432285 1628300024001127 5009797232441451606 n

 

 

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search