วัดพระธรรมกายจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น. พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง และ เปิดสอบธรรมสนามหลวง
ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563 ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม
เจ้าคณะตำบลคลองหก วัดปัญญานันทาราม เมตตาให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะ
จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ มีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและทีมงาน ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้วัดพระธรรมกาย เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงของเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2563 รวมสอบ 4 วัน 4 วิชา วันละ 1 วิชา ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
คือ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4. วิชาวินัย
ตามรายชื่อมีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์สอบในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบจำนวน 242 รูป

2020 0927 13131300(36)
291538
291539
291549
291556
9AltHNQOpD
dGcMJpx8Xe
g9bSWQ8KkS
qoyZmCzfx2
SLnidi7ndR
wfpbAU1Nxi
yaDhGfEIXl

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search