สามเณรเดชเมธี ลังกาพินธุ์

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเดชเมธี ลังกาพินธุ์

ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรวัดพระธรรมกาย สามเณรได้รับการฝึกฝนอบรม
ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจวัตร กิจกรรม ความเคารพ มารยาท อุดมการณ์ เป้าหมายชีวิต
จากพระอาจารย์ และพระพี่เลี้ยง ทุกๆวัน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ทำให้สิ่งดีๆต่างๆ
ที่่ได้รับอบรม พร่ำสอนมาติดตัวผมกลายเป็นนิสัย และที่่สำคัญได้ฝึกความเป็นทีม
และความเป็นหมู่คณะ ได้รับการฝึกทำ ให้รู้ว่าความเป็นทีมเป็นหมู่คณะดีที่สุด เพราะทำให้
เกิดความสามัคคีและความงดงามในหมู่คณะ ที่่สำคัญ สามเณรกว่าจะสามารถผ่านบทฝึกต่างๆ
มาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะได้รับกำลังใจ จากโยมพ่อโยมแม่ ซึ่งเป็นกำลังใจหลักสำคัญ
ที่่ทำให้สามเณร สามารถบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้จนถึงปัจจุบันนี้้ เเละกราบขอบพระคุณ
หลวงพ่อทั้งสอง พระอาจารย์พระพี่่เลี้ยงทุกๆรูป ที่่ค่อยประคับประครองผม ให้ผมมาถึงวัน
ที่่จะได้รับการอุปสมบท เป็นพระภิกษุุในวันนี้้.

..............................

ประวัติสามเณร รูปที่ 1/6
สามเณร เดชเมธี ลังกาพินธุ์
เปรียญธรรม 6 ประโยค
เกิด วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2540
ฉายา เมธินฺทชโย
แปลว่า ชัยชนะของจอมปราชญ์
ภูมิลำเนา จังหวัดสมุทรปราการ
บิดา นายกองโท มนตรี ลังกาพินธุ์
มารดา นางสาวพงษ์ลดา พัฒนสกุลกาล
คติธรรม ไม่มีสิ่งใดที่่เราพยายามแล้วทำไม่ได้ ถ้าเรามีปัญญาพอ

...................................

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูปวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ
#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ
#บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรเดชเมธี

2108fd5e09349be7943fbfc4dae41ctc22a5f0
7b927dacd7c4b18e2742b79933ea1aeetc22a5f0
9475e673c8690aec68f7ed4c45b51f7tc22a5ef
a2504f79e7ee5626925967c91ad8a6ftc22a5ea
a4101787edaab52200221a610866ee8dtc22a5eb
b757bd30f1e35879228c5212c1ce467btc22a5ec
d0ae0862eb8748ec56da0e2c2a2be526tc22a5ea
d78b3071c96333c4857cd0d83359ca8etc22a5e9
e48321c21f57f0ac883bfa3847f9e735tc22a5f1
f2d3ee37f0d4f4eb49fb889a6f9a227ftc22a5e7

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search