กองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย

กองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
ได้จัดสอบคัดเลือกสามเณรใหม่เพื่อเข้า ศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ในปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย โดยมีพระอาจารย์และโยมอาจารย์ทำหน้าที่คุมสอบ
มีสามเณรผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 41 รูป
มีการสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทางพุทธศาสนา
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม ทั้งนี้ จะแจ้ง ผลการสอบและสามเณรผู้มีสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย ในปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

S 41361489
S 41361492
S 41361493
S 41361495
S 41361496
S 41361503
S 41361504
S 41361509
S 41361510
S 41361511
S 41361512
S 41361513
S 41361514
S 41361515
S 41361518
S 41361520

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search