จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.7 ถึงระดับ ป.ธ.9 และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส

คือ ประโยคบาลีศึกษา (บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

 

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ

ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 347 รูป สอบได้ 63 รูป,

ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 500 รูป สอบได้ 69 รูป,

ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 544 รูป สอบได้ 144 รูป,

ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 755 รูป สอบได้ 300 รูป,

ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 854 รูป สอบได้ 246 รูป,

ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,581 รูป สอบได้ 331 รูป,

ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,636 รูป สอบได้ 668 รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 12,471 รูป สอบได้ 852 รูป

รวมผู้เข้าสอบ 20,688 รูป สอบได้ 2,673 รูป

09ad908d-ed65-4488-a612-9101c712b40d
2e77972b-237f-4255-ba2c-966d741f29ec
3067d968-c1df-4175-843b-ac10a88cf9eb
a6a5ac32-3cae-49fc-876d-d406925dce54
f30e517b-6600-4c9b-a21a-a9f41fcadbf1
f608d320-5537-4764-91a2-5a24b4902186

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search