เจริญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลาง ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

๏ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระศรีสุทธิวงศ์

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ๑๒ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ #พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search