สอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดปทุมธานี

สอบบาลีสนามหลวง ประจำจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ วัดเขียนเขต ตำบลบางยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้จัดการจัดประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับประเทศ (หรือเรียกว่า จัดสอบบาลีสนามหลวง)
แก่คณะสงฆ์และฆราวาสทั่วประเทศที่เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เป็นหนึ่งในสนามสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ นี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบตามจำนวนดังนี้

๑) ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๓๕๔ รูป

๒) ประโยค ๓ จำนวน ๑๕๘ รูป

๓) ประโยค ป.ธ. ๔ จำนวน ๑๐๓ รูป และมีฆราวาสเข้าสอบตามจำนวนดังนี้

๑) บาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ จำนวน ๓๒ ท่าน

๒) บาลีศึกษา ประโยค ๓ จำนวน ๑๐ ท่าน

๓) บาลีศึกษา ประโยค ๔ จำนวน ๗ ท่าน

85147397 1416250991872699 9143061933740523520 n
85225025 1416250958539369 5941240067421896704 n
87177069 1416250998539365 1131457736257568768 n
87310877 1416251078539357 5679708470702505984 n
87376095 1416251041872694 4084405463456677888 n
87378267 1416251098539355 54464244057374720 n
87394241 1416250951872703 7740159262193614848 n
87482236 1416251031872695 8379215898661093376 n
87845396 1416253338539131 6212583473979326464 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search