เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พระธรรมรัตนาภรณ์

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี
พระธรรมรัตนาภรณ์
(สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕, พธ.ด.)
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะสงฆ์-พระภิกษุ-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์ทั่วโลก
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ #พระครูศรีธัญญาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระปริยัติวโรปการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชปริยัตยาภรณ์ บวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพรัตนสุธี ศรีปริยัติโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมรัตนาภรณ์ สุนทรธรรมธารี เมธีปริยัตโยดม วิกรมศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search