ดูงานการศึกษาของคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของ ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ประจำรายวิชาของคณะนิสิต มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ ปี 4 เพื่อมาดูงานการศึกษาของคณะสงฆ์ ด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระของวัดพระธรรมกาย ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ. ศ. 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 8.30 น. ถึงวัดพระธรรมกาย
เข้าสู่พิธีต้อนรับ และ นำชม/บรรยาย การศึกษาของคณะสงฆ์
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกบาลี แผนกธรรม
ฝ่ายคันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ

เวลา 11.00 น.
ฉันเพล / รับประทานกลางวัน
ที่หอฉันคุณยาย ( คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)
เวลา 12.30 น. เดินทางจากวัดพระธรรมกาย

ผลในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ถือว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ และเป็นการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างนิสิตร่วมสถาบันและหน่วยงานการศึกษา เพื่อความเป็นปึกแผ่นในด้านการศึกษาสืบต่อไป

หมายเหตุ
1.พระภิกษุ จำนวน 19 รูป
อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ 5 คน
รวม 24 รูป/คน

L1030733
L1030734
L1030735
L1030742
L1030744
L1030746
L1030748
L1030751
L1030755
L1030767
L1030768
L1030770
L1030771
L1030772
L1030777
L1030780
L1030790
L1030791
L1030793
L1030794
L1030795
L1030796
L1030801
L1030802
L1030803
L1030807
L1030808
L1030814
L1030815
L1030821
L1030826
L1030827
L1030833
S 25550853
S 25550854
S 25550855
S 25550856
S 25550857
S 25550858
S 25550859
S 25550861
S 25550862
S 25550863
S 25550864
S 25550865

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search