วานนี้นิสิตระดับเปริญญาเอก มจร. (รุ่น 7,8)

วานนี้นิสิตระดับเปริญญาเอก มจร. (รุ่น 7,8)

ขออนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ในฐานะศิษย์ร่วมคณะพุทธบริหารและสถาบัน มจร.เดียวกัน

ได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัยและพาเยี่ยมชมรร.พระปริยัติธรรมด้วย

ขอให้สำเร็จการศึกษาสมความปรารถนาทุกท่านเทอญ

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search