วันสามเณรอินเตอร์ 2562

 

ธรรมะเหมือนปลา ภาษาเหมือนน้ำ
ปลาจะไปไหนได้ก็ต้องอาศัยน้ำฉันใด
ธรรมมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเผยแผ่ไปได้ก็ต้องอาศัยภาษาฉันนั้น


การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานของหลวงพ่อและหมู่คณะที่ตั้งใจจะขยายพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายให้ไปทั่วโลก จึงได้เปิดมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาถึง 21 ปี โดยเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จบ ป.ธ.9 ในพ.ศ. 2541 หลังจากนั้นจึงขยายมาถึงสามเณร เพื่อจะได้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น
ต่อมา พ.ศ.2547 ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งสาธุชนทั่วไป โดยเปิดสอนทั้งหมด 6 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน และ เกาหลี ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชน มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวพุทธ และหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก 
ภายหลังเมื่อ พ.ศ.2558 ได้ แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน คือการเรียนภาษาจีน อังกฤษเป็นต้นสำหรับสามเณรเท่านั้น เพราะนอกจากสามเณรจะเรียนภาษาบาลีแล้ว ยังเรียนภาษาต่างประเทศด้วย ทุกรูปผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา เรียนด้วยความสนุกสนาม อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมเพื่อไปเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ส่วนพระมหาเปรียญได้เปิดสอนทั้งหมด 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสเปน ให้เลือกเรียนตามประเทศที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมอัธยาศัยและวัดสาขาตามภาคพื้นทั่วโลก
วันสามเณรอินเตอร์ ได้จัดผ่านมาแล้ว 9 ครั้ง เพื่อกิจกรรมแสดงทักษะและความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศของสามเณรหลังจากที่ได้ศึกษามา รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย และมอบทุนการศึกษาพร้อมกระเป๋าเดินทางแด่นักศึกษา star of peace รุ่น 4 ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ปักกิ่งอีกด้วย

ปลื้มๆๆ บรรยากาศงานวันสามเณรอินเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=uofEm3bp_9g

39002448 497986630672376 7131305875133693952 n
39077811 497986964005676 362279275941855232 n
39077811 497987044005668 4471584103627489280 n
39094213 497986680672371 3090415976643035136 n
39100999 497986934005679 8519426716651749376 n
39113373 497987024005670 1443593269018624000 n
39115476 497986604005712 7743068591435546624 n
39116694 497986557339050 1885301045907685376 n
39132049 497986977339008 878282251815616512 n
39137839 497986694005703 3561261357129007104 n
39146072 497986584005714 261164810807279616 n
39146095 497986707339035 2618899687905689600 n
39155816 497986884005684 8757657669113741312 n
39162767 497986904005682 8260541519866363904 n
39207088 497986877339018 6775275239736606720 n
39211593 497986624005710 3976124033639907328 n
39221450 497986720672367 538380567234740224 n
67946864 1546574042133928 8843451247169110016 n
67968376 1546573962133936 7292212246443196416 n
68241441 1546574072133925 6626311733663236096 n
68371088 1546573798800619 2213944474449477632 n
68496482 1546573795467286 4115416033571897344 n
68661070 1546573738800625 6842519609954795520 n
68679348 1546573675467298 7021278339247636480 n
68751117 1546574095467256 6787828930926608384 n
69167061 1546573715467294 4700369366443622400 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search