ถวายอุปกรณ์การศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นและที่สอบได้ 10 รูป/ท่าน

กราบถวายอุปกรณ์การศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นและสอบได้ 10 รูป / ท่านเรียนรู้ได้ทั้งหมด 129 สำนักเรียน

ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจ. ปทุมธานี

44
45
46
47
48
49

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search