รางวัลเกียรติยศ ยอดสำนักเรียนบาลี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยพระครูธัมมชโยจึงได้จัดทำพิธีมอบมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณรผู้ได้รับการปรนนิบัติในยุคอารยธรรม เจริญยิ่งขึ้นไปพร้อมกันทั้งยังได้รับการจัดทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศเป็นเครื่องเชิดชูให้กำลังใจแก่สำนักเรียนบาลีที่มีผลงานดีเด่นในการจจ ัดการศึกษาจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากตามเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

 

สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในปี พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ยอดกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันนี้มีการส่งเข้ามาทุกคนรวม ๓๐ 30,3, ๐, ๓, ๓, คง, คง, คง, คง, ๔, คง คง๔ คง คง๓๓ 0.69%

      ส่วนการตรวจสอบครั้งที่ 26 เฉพาะสมาชิก ป.ธ. ๕ ลงมาว่าใครจะได้รับการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในขณะที่ผู้เข้าสอบ ๓,๔๐๐ คนคิดเป็น% ที่ตรวจสอบได้รวม ๕๓.๗๐%

     กติกาการมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562
เนื่องด้วยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยว่าเป็นการสืบทอดรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงคงอยู่เคียงคู่โลกตลอดไปจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม การศึกษาภาษาบาลีให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยการจัดกิจกรรมมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีทั่วประเทศที่มีผลการศึกษ าดีเด่น

ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. 2562

กติกาการมอบโล่และทุนการศึกษาปี พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ ๖๒ มี ๓ ประเภทคือ

ประเภทที่ ๑ รางวัลเกียรติยศเกียรติยศและทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐๐ บาทบาทแด่สำนักเรียนในเขตการปกครอง ๔ เขตดุริยางคศิลป์

ประเภทรางวัลที่ได้รับเกียรติยศเกียรติยศและทุนสนับสนุนการศึกษาเจ้าคณะภาคดีเด่น ๓ รางวัลที่ได้รับ

 ประเภทอุปกรณ์การศึกษาและการสนับสนุนการเรียนการสอนสำนักเรียนที่ ๒๒๐,๐๐๐๐ บาทบาท่่แดแดแดแดแดตั้งแต่แดตั้งแต่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตั้งแต่

การวัดพระธรรมกายในฐานะที่เป็นผู้ได้รับรางวัลในฐานะผู้ได้รับรางวัล

ประเภทที่ ๑ โล่เกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นในรูปหน

หนกลางวัดโมลีโลกยาราม 50,000
หนเหนือวัดจองคำลำปาง 50,000
หนตะวันออกวัดโสธรวราราม 50,000
หนใต้วัดหาดใหญ่สิตารามสงขลา 50,000

ประเภทที่ ๒ โล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์

๑ วัดไตรมิตรวิทยาราม ๕๐,๐๐๐๐.-
๒ วัดชนะสงคราม ๔๐,๐๐๐๐.๐.-

หมายเหตุ: กลุ่ม 
จังหวัดที่ 13 รวมเฉพาะคณะจังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ (ไม่รวมสำนักเรียนส่วนกลางกทม.)

สรุปยอดมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๒
- ทุนการศึกษาสำหรับสำนักเรียนและคณะที่ได้รับโล่ ๓๒๐๐,๐๐๐๐.- บาท
- อุปกรณืและมอบทุนการศึกษาให้แก่สำนักสงฆ์แห่งชาติ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รวมยอดเงินทั้งหมด ๒,๙๐๐.๐๐๐.- บาท

ประเภทที่ ๓ วัดมีผู้สอบบาลีสนามหลวง / บาลีศึกษาได้ตั้งแต่ ๑๐๐๐

รับอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาพระบาลีและทุนการศึกษารวม ๒๐,๐๐๐๐ บาทบาท

1236072423223891 4355499285169569792 n
1236072653223868 7635140671786975232 n
1236072523223881 7674052255149981696 n
1236072396557227 7995630660058349568 n
1236072373223896 8450996428653723648 n
1236072733223860 232873517631143936 n
1236072546557212 2739338190157512704 n
1236072583223875 1010439559449673728 n
1236072416557225 6261047472630530048 n
1236072529890547 3672195358747787264 n
1236072659890534 5909551352035409920 n
1236072486557218 7044078207498190848 n
1236072479890552 4240260373405499392 n
1236072769890523 5958386435860987904 n
1236072699890530 4993032350708269056 n
1236072453223888 4823841683269484544 n
1236072686557198 3998881231390375936 n
1236072626557204 481659253438808064 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search