ทำเนียบ ป.ธ.๙ วัดพระธรรมกาย

รูปที่ 1 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรูปที่ ๕๓๖ ของประเทศไทย

1. พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2496 ณ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • อุปสมบท : 26 พฤษภาคม 2526 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระวิสุทธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระเมธีวราภรณ์)
 • การศึกษา : วทบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 2 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูปที่ ๗๒๑ ของประเทศไทย

2. พระมหาจำเรียน สิกขาสโภ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2511
 • อุปสมบท : 14 กรกฎาคม 2532 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : นศ.บ.การภาพยนต์, นศ.ม.วิทยุกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์, ค.ม.หลักสูตรและการสอน, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 3 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูปที่ ๗๒๒ ของประเทศไทย

3. พระมหาสามารถ ธัมมัตถรํสี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
 • อุปสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 4 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรูปที่ ๗๕๘ ของประเทศไทย

4. พระมหาสมเกียรติ วรยโส

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2507
 • อุปสมบท : 28 พฤศจิกายน 2529 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 5 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรูปที่ ๗๕๙ ของประเทศไทย

5. พระมหาสุธรรม สุรตโน

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2514
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9, Ph.D, ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 6 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรูปที่ ๗๖๐ ของประเทศไทย

6. พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2514
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9, Ph.D
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 7 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรูปที่ ๗๖๑ ของประเทศไทย

7. พระมหาสมพรณ์ ธัมมิฎฐเมธี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2518
 • อุปสมบท : 1 กรกฎาคม 2541 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 8 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรูปที่ ๗๙๘ ของประเทศไทย

8. พระมหาสมาน ธีรญาโณ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2518
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 9 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๒ ของประเทศไทย

9. พระมหาธงชัย สารชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2515
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : พธ.ม. พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 10 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๓ ของประเทศไทย

10. พระมหาพรชัย วรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2515
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 11 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๔ ของประเทศไทย

11.พระมหาสุพล สุพโล

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2517
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2530 ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 12 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๕ ของประเทศไทย

12. พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : กศม. การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 13 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๖ ของประเทศไทย

13. พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2518
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.บ ม.สุโทัยธรรมาธิราช, กศม. การศึกษามหาบัณฑิต, พธ.ด, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 14 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรูปที่ ๘๕๗ ของประเทศไทย

14. พระมหานิพนธ์ ญาณธโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2519
 • อุปสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 15 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๑๘ ของประเทศไทย

15. พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2506
 • อุปสมบท : 23 เมษายน 2534 ณ วัพเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 16 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๑๙ ของประเทศไทย

16. พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, ศษ.ม., น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 17 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๒๐ ของประเทศไทย

17. พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2516
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, Ph.D, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

รูปที่ 18 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๒๑ ของประเทศไทย

18. พระมหากมล ฐิตญาโณ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2516
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 19 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๒๒ ของประเทศไทย

19. พระมหาอานนท์ อานนฺโท

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2518
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รบ.รัฐศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 20 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรูปที่ ๙๒๓ ของประเทศไทย

20. พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521
 • อุปสมบท : 28 มิถุนายน 2544 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, พธ.ด, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 21 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นรูปที่ ๑๐๓๑ ของประเทศไทย

21. พระมหาพรเทพ ธมฺมนฺตทสฺสี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2522
 • อุปสมบท : 6 กรกฎาคม 2546 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 22 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นรูปที่ ๑๐๘๘ ของประเทศไทย

22. พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2514 ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : พธ.บ. พุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 23 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นรูปที่ ๑๐๘๙ ของประเทศไทย

23. พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชโช

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 24 จบ ป.ธ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นรูปที่ ๑๐๙๐ ของประเทศไทย

24. พระมหาไผ่ พุทฺธิสมฺปนฺโน

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2518 ณ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 25 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1091 ของประเทศไทย

25. พระมหาทิพย์ โอภาสโก

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2519 ณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์  ขันแก้ว

รูปที่ 26 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1092 ของประเทศไทย

26.พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

Image
 • อายุ : เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2519 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2541 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ป.ตรี DOU, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 27 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1093 ของประเทศไทย

27. พระมหาสมพร พุทธิธโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2519 ณ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 • อุปสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, นักธรรมเอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 28 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1094 ของประเทศไทย

28. พระมหาสมปรีดา สุมนชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2522 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุปสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 29 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1095 ของประเทศไทย

29. พระมหายงยุทธ วิชชาชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522 ณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 • อุปสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 30 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2547 เป็นรูปที่ 1096 ของประเทศไทย

30. พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทธิ (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2523
 • อุปสมบท : 24 กรกฎาคม 2547 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 31 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1154 ของประเทศไทย

31. พระมหาติด คุณธมฺโม

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2515 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 32 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1155 ของประเทศไทย

32. พระมหาบุญช่วย ปุญญสุโภ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุขวนาราม

รูปที่ 33 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1156 ของประเทศไทย

33. พระมหาสมศรี ยติสุโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 ณ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 34 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1157 ของประเทศไทย

34. พระมหาวิวัต ฌาเนสโก

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
 • อุปสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมนี

รูปที่ 35 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1158 ของประเทศไทย

35. พระมหาสมัย ญาณิสฺสโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 ณ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • อุปสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 36 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1159 ของประเทศไทย

36. พระมหาชาตรี ธมฺมทสฺสี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ณ จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสน์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 37 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1160 ของประเทศไทย

37. พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2524 ณ จ.นครราชสีมา
 • อุปสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 38 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2548 เป็นรูปที่ 1161 ของประเทศไทย

38. พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 39 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2549 เป็นรูปที่ 1211 ของประเทศไทย

39. พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2519 ณ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
 • อุปสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 40 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2549 เป็นรูปที่ 1212 ของประเทศไทย

40. พระมหากิตติพล เมธาชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2524 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • อุปสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 41 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2550 เป็นรูปที่ 1281 ของประเทศไทย

41. พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 ณ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 • อุปสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ร.บ.ทฤษฎีและเทคนิคการปกครอง, พธ.บ., ศษ.ม.บริหารการศึกษา, Ph.D., น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 42 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2550 เป็นรูปที่ 1282 ของประเทศไทย

42. พระมหาประทีป ทีปชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526 ณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • อุปสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 43 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2550 เป็นรูปที่ 1283 ของประเทศไทย

43. พระมหาสิงหนาท สีหชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 44 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2550 เป็นรูปที่ 1284 ของประเทศไทย

44. พระมหาภัทรชัย กิตฺติชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 ณ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 • อุปสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 45 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2551 เป็นรูปที่ 1323 ของประเทศไทย

45. พระมหานพพร ปุญญชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2522 ณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • อุปสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 46 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2551 เป็นรูปที่ 1324 ของประเทศไทย

46. พระมหาอริยะ อริยชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2522 ณ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.4, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 47 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2551 เป็นรูปที่ 1325 ของประเทศไทย

47. พระมหาธีรชัย ธีรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 48 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2551 เป็นรูปที่ 1326 ของประเทศไทย

48. พระมหาอนุชิต ชิตชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 ณ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 • อุปสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 49 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2551 เป็นรูปที่ 1327 ของประเทศไทย

49. พระมหาสุริยา ธีรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2527 ณ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 50 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2552 เป็นรูปที่ 1356 ของประเทศไทย

50. พระมหาโสภณ สุพโล

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2518 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • อุปสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : อนุปริญญา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 51 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2552 เป็นรูปที่ 1357 ของประเทศไทย

51. พระมหาประยุทธ ธิติชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2528 ณ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 52 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2553 เป็นรูปที่ 1405 ของประเทศไทย

52. พระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2521 ณ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • อุปสมบท : 4 เมษายน 2541 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 53 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2553 เป็นรูปที่ 1406 ของประเทศไทย

53. พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 ณ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 • อุปสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 54 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2553 เป็นรูปที่ 1407 ของประเทศไทย

54. พระมหานรเทพ สิทฺธิชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ณ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุทธยา
 • อุปสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 55 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2553 เป็นรูปที่ 1408 ของประเทศไทย

55. พระมหาวิทยา จิตฺตชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 ณ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 56 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2554 เป็นรูปที่ 1453 ของประเทศไทย

56. พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2503 ณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • อุปสมบท : 27 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 57 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2554 เป็นรูปที่ 1454 ของประเทศไทย

57. พระมหาธานนท์ เวคชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2529 ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 58 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1515 ของประเทศไทย

58. พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2508 ณ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 20 เมษายน 2538 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 59 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1516 ของประเทศไทย

59. พระมหาธนา เตชธมฺโม

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2518 ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • อุปสมบท : 20 เมษายน 2539 ณ วันเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 60 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1517 ของประเทศไทย

60. พระมหาอาคม สนฺติชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 ณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 61 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1518 ของประเทศไทย

61. พระมหานรพล พลญฺชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 ณ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 62 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1519 ของประเทศไทย

62. พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ณ อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุปสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 2, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 63 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2555 เป็นรูปที่ 1520 ของประเทศไทย

63. พระมหาวิโรจน์ วงแสนชัย (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2533 ณ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 26 กรกฎาคม 2555 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 64 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2556 เป็นรูปที่ 1578 ของประเทศไทย

64. พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2531 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • อุปสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 65 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2556 เป็นรูปที่ 1579 ของประเทศไทย

65. พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2533 อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุปสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 66 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2557 เป็นรูปที่ 1621 ของประเทศไทย

66. พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยนยน พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ตรัง
 • อุปสมบท : 2 มิถุนายน พ.ศ.2547 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต,ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 67 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2558 เป็นรูปที่ 1660 ของประเทศไทย

67. พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2528 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 • อุปสมบท : 21 มีนาคม พ.ศ.2548 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 68 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2558 เป็นรูปที่ 1661 ของประเทศไทย

68. พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531 ณ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 69 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2558 เป็นรูปที่ 1662 ของประเทศไทย

69. พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุปสมบท : 3 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 70 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2559 เป็นรูปที่ 1709 ของประเทศไทย

70. พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • อุปสมบท : 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ภาษาจีน HAK ระดับพื้นฐาน, ภาษาญี่ปุ่น(JLPT)ระดับ N5 อภิธรรมมหาบัณฑิต(อภิ.ม.)
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 71 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2560

71. พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • อุปสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 72 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

72. พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 ณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • อุปสมบท : 14 เมษายน 2552 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 73 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

73. พระมหาวัชระ วิทูรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2532 ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 74 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

74. พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2532 ณ อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • อุปสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 75 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

75.พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ณ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • อุปสมบท : 3 พฤษภาคม 2555 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

รูปที่ 76 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

76.พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 ณ อ.เมือง จ.ลำปาง
 • อุปสมบท : 24 พฤษภาคม 2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 77 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561

77.พระมหาจิรายุ โพธิชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 ณ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 • อุปสมบท : 13 พฤษภาคม 2557 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 78 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

78.พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2528
 • อุปสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 79 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

79.พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531 ณ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 12 มกราคม 2551 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี (พธ.บ.), น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 80 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

80.พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533 ณ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • อุปสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 2, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 81 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

81.พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 • อุปสมบท : 2 พฤษภาคม 2558 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 82 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562

82.พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู (นาคหลวง)

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ณ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 9 กรกฎาคม 2562 ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 83 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2563

83.พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย

Image
 • อายุ : เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2530 ณ อ.ภูซาง จ.พะเยา
 • อุปสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ (ปัจจุบันที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 84 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2563

84.พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ณ อ.เมื่องนครปฐม จ.นครปฐม
 • อุปสมบท : 20 พฤษภาคม 2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 85 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2563

85.พระมหาพงศธร ธีชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538 ณ อ.เมื่องสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • อุปสมบท : 20 พฤษภาคม 2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 86 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2563

86.พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตติโก

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2539 ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • อุปสมบท : 18 เมษายน 2560 ณ วัดราชโอรสาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 87 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2563

87.พระมหาธงชัย ธมมปชฺโชโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • อุปสมบท : 29 เมษายน 2560 ณ อุโบสถ วัดราชโอรสาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 88 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

88.พระมหาโกมล สุภจิตฺโต

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.นครพนม
 • อุปสมบท : 26  กรกฏาคม 2547 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 89 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

89.พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 25323 ณ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
 • อุปสมบท : 30 มีนาคม  2554 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 90 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

90.พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2533 ณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • อุปสมบท : 22 มีนาคม 2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 91 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

91.พระมหาพงศ์ศิริ สิริชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2533 ณ อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์
 • อุปสมบท : 24  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 92 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

92.พระมหาอาริศร สาสนชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2537 ณ อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
 • อุปสมบท : 1 มิถุนายน 2558 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 93 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

93.พระมหานำบุญ นาคชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • อุปสมบท : 10  พฤษภาคม 2560 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพุทธวรญาณ
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 94 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2564

94.พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • อุปสมบท : 18 พฤษภาคม 2562 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่2 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 95 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2565

95.พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2522 ณ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง
 • อุปสมบท : 3 เมษายน 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี (ทอง สุวณฺณสาโร)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 96 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2565

96.พระมหากฤษดา อาโลกชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2533   
 • อุปสมบท : 17 พฤษพาคม 2554  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 97 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2565

97.พระมหาหล้า วิชิตชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ณ อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่
 • อุปสมบท : 4 มิถุนายน พ.ศ.2555  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมวชิรปัญญาจารย์  (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 98 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2565

98.พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2540 ณ อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี
 • อุปสมบท : 2 เมษายน 2555 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมวชิรปัญญาจารย์  (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 99 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2565

99.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2543 ณ อ.ลำทับ จ.กระบี่
 • อุปสมบท : 6 กรกฎาคม 2565 ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่6 , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 100 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2566

100.พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2513
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระราชกิตติเมธี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 101 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2566

101.พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์, น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 102 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2566

102.พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2530 
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก , ป.ธ.9
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 103 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2567

103.พระมหาสมบัติ ปภาโส

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2511
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2538 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพมหานคร
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • การศึกษา : ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต มหาลัยสงขลานครินทร์ , น.ธ. เอก , ป.ธ.9 
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 104 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2567

104.พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ณ อุโบสถ์ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา :  ประถมศึกษาปีที่6, น.ธ. เอก , ป.ธ.9 ,อภิธรรมมหาบัณฑิต
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 105 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2567

105.พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2540 
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระมหาโพธิวงศาจารย์
 • การศึกษา :  ปริญญาตรี มหาลัยปทุมธานี , น.ธ. เอก , ป.ธ.9 
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 106 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2567

106.พระมหาเมฑัต ธีรชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อุโบสถ์ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขา ปรัญชญา , น.ธ. เอก , ป.ธ.9 
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ

รูปที่ 107 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2567

107.พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540
 • อุปสมบท : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ อุโบสถ์ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ :  พระโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 , น.ธ. เอก , ป.ธ.9 
 • สถานภาพปัจจุบัน : พระภิกษุ
42936778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9500
22261
31761
42746325
599748
723662
42936778

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 12:19
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search