พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กฎหมู่น. อธมฺมิกคณาธิปเตยฺย., ...
กฎอัยการศึกน.ยุทฺธาณา, ยุทฺธายตฺต-ปาลน., ...
กฎเกณฑ์น. วิธินิยม. อาจรณ., นิยมา-วลิ, สิทฺธนฺต ...
กฎเกณฑ์ทั่วไปน. สามญฺญ., สาธารณตฺต., ...
กฎแห่งกรรมน. กมฺมนิยามตา, กมฺมนิยม. ...
กฎแห่งการคาดคะเนน.อนุมานนิยม. ...
กฎแห่งการเคลื่อนไหวน.จลนนิยม. ...
กฐิน ๑น. กฐิน., ...
กฐิน ๒ กฐินพระราชทานน. ราชทินฺน-กฐิน., ...
กฐินราษฏร์น. คามิกกฐิน., ...
กฐินหลวงน. ราชกฐิน., ...
กด (ข่มไว้)น. นิคฺคห. ก. นิคฺคณฺหาติ (ข่มลง) น.โอนม ...
กดขี่น. อภิภวน., ปสยฺห. พลกฺการ. หฐ. คห. สาฐ. ปี ...
กดคอสำ. ปสยฺห อาทาติ, ปสยฺห คณฺหาติ ...
กดดันดู บีบคั้น ...
กดฟันด้วยฟันกกิ. ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย ...
กดราคาก. อคฺฆํ โอหาราเปติ ...
กดลงน. โอมทฺทน., นิมฺมทฺทน., ก. โอมทฺทติ ...
กดหัวสำ. น. พลกฺการ. ก. พเลน กาเรติ ...
กดเอาไว้สำ. วเส วตฺเตติ ...

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

42099515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6297
37325
127503
41830152
486147
831671
42099515

Your IP: 51.222.253.5
2024-06-20 07:24
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search