พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กระชดกระช้อยค. โสภณากปฺป สุภาจาร ...
กระชอนน. ปิฏฺฐจาลิกา, ปิฏฺฐจาลนี, จุณฺณจาลิ ...
กระชับกวิ. ทฬฺหํ คาฬฺหํ ...
กระชั้นชิดสำ. ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธติ ...
กระชากน. อากฑฺฒนา, ปริกฑฺฒน., สีฆากฑฺฒน., ก. สห ...
กระชุน. กุลฺลก. ...
กระชุ่นก. อปนุทติ ...
กระชุ่มกระชวยน. หาส. โตส. ปโมท. ก. หสติ ตุสฺสติ ปโมทติ ...
กระซิกก. อนุปกฺขนฺทติ อุปนิฆํสติ ฆฏฺเฏติ ...
กระซิกกระซี้ก. ชคฺฆติ อุชฺชคฺฆติ ปชคฺฆติ ...
กระซิกๆก. มนฺทสทฺเทน โรทติ ...
กระซิบน. กณฺณชปน., ชปฺปน., ชปฺปนา, นิกณฺณิกชปฺ ...
กระซิบกระซาบน. สามนฺตชปฺปน., ...
กระซู่น. ทฺววิสาณขคฺค. ...
กระฎุมพีน. กุฏุมฺพี. กุฏุมฺพิก. ...
กระดกดู ยกขึ้น ...
กระดกลิ้นก. กฏกฏายติ, ชิวฺหํ จาเลติ ...
กระดอดู อวัยวะเพศชาย ...
กระดองน. กปฺปร. กปาล. กปาลฏฺฐิ., ฆนจฺตจ. ...
กระดองเต่าน. กจฺฉปกปาล. ...

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

34816190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18858
17780
183681
34481894
684876
741983
34816190

Your IP: 54.36.148.162
2023-09-30 23:45
© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search