หลักสูตรอภิธรรมศึกษา

พระอภิธรรม คืออะไร ?

อภิธรรม คือธรรมชาติที่แท้จริงเกื่ยวกับชีวิตในตัวเราทุกคนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การศึกษาพระอภิธรรม คือ การศึกษาเรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จะทำให้เรารู้ว่า เราคือใคร ในอนาคตและจะรู้วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด อันเป็นบรมสุข คือ นิพพาน
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image

ประโยชน์จากการศึกษาอภิธรรม

 • ปลูกฝังศรัทธากับปัญญา ควบคู่กัน
 • สามารถตัดสินได้ว่าอะไรเป็น "บุญ" หรือ "บาป"
 • จะมีความเข้าใจและรู้วิธีทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก
 • จะเข้าใจการทำงานของจิต ที่ทำให้เกิดกรรมและผลกรรมในชาติต่อๆไป
 • ทำให้รู้ถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของสรรพสัตว์ ทั้งหยาบและละเอียด
 • ทำให้เข้าใจเรื่องภพภูมิ เช่น ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรฯ
 • ทำให้เข้าใจถึงวงจรของวัฏฏจักรที่ขังสรรพสัตว์ และวิธีพ้นไปจากวัฏฏจักรของมาร เพื่อประโยชน์ในการฝึกตนจนถึงเป้าหมาย คือ พระนิพพาน

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

 • ทุกเพศทุกวัย ที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรม
 • เขียนใบสมัคร และติดรูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว
 • ค่าลงทะเบียน ๓๐๐/๓๕๐ บาท

วิธีการเรียนและวัน/เวลาที่เปิดเรียน

 • สามารถรับหนังสือเรียนตามวัน/เวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • ตอบคำถามแบบประเมินการเรียน (แบบฝึกหัด) และส่งกลับตามตารางเวลาที่กำหนดส่ง
 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนพิเศษได้ในทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง SPD ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 • ปฐมนิเทศเปิดเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการแน่นอน ตอนสมัครแล้ว)

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร ๔ ปี เค้าโครงหลักสูตร ใช้อภิธัมมัตถสังคหะเป็นแม่บทปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

ปีที่ ๑ ศึกษาเรื่อง จิตและเจตสิก

 • ศึกษาความหมายและประเภทของจิตที่เกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 • ศึกษาความหมายและประเภทของกลุ่มเจตสิก
+Image
+Image
ปีที่ ๒ ศึกษาเรื่อง กายในกายวิทยา,รูปปรมัตถ์และวิถีโพธิสัตว์
 • ศึกษาความหมายหน้าที่ของกายละเอียดภายใน,ความสัมพันธ์ของกายในกายกับรูปปรมัตถ์
 • ศึกษาการดำเนินชีวิต และวิธีการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ฯ
+Image
+Image
ปีที่ ๓ ศึกษาเรื่อง วิถีจิตและการไปเกิดมาเกิด
 • ศึกษาความหมายและประเภทของวิถีจิตและปฏิสนธิจิตอันเนื่องด้วยการไปเกิดมาเกิด ภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์ กรรมและประเภทของกรรมโดยละเอียดฯ
+Image
+Image
+Image
+Image
ปีที่ ๔ ศึกษาเรื่อง แบบแผนแห่งธรรม
 • ศึกษาความหมายและองค์ของปฏิจจสมุปบาท การทำลายวงวัฏฏจักร
 • ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของนิพพาน
 • ศึกษาการดำเนินจิตสู่มรรคผลนิพพานฯ
+Image
+Image

สมัครและสอบถามได้ที่

 • สำนักเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. id Line : 0836669960
 • โทร : 02-831-1000 ต่อ 13730, 087-686-8372
 • ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O(โอ)26 สภาธรรมกายสากล


42936963
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9685
22261
31946
42746325
599933
723662
42936963

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 12:31
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search