สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 ไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 4 ปัญจสตภิกษุ 45 สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ วิตฺถาเรน กเถสิ. คลิก
  2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชฺชิ.
  3 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 75 มาตาปิสฺส เรวตกุมารํ ปพฺพชิตุํ วฏฺฏตีติ.
2530 1 3 วนวาสีติสสเถระ 174-175 ทุคฺคตกาเล ทินฺนทานํ ปน ทินฺนปายสฺส นิสฺสนฺโท. คลิก
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 175-176 ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตํ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทํสุ.
2531 1 3 วิสาขา 60-61 วิสาขา สสุรํ วีชมานา มยฺหํ โทสํ โสธาเปถาติ. คลิก
  2 4 ปฏาจารา 136-138 อถ เตสํ คจฺฉนฺตานํ เวเคน อุทเก ปติ.
2532 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. คลิก
  2 4 บัณฑิตสามเณร 33 เถโร อฏฺฐเม ทิวเส มาติกา นาม สามเณราติ.
2533 1 2 มหากัสสปเถระ 91-92 เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ. คลิก
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 77-78 โถกํ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร ...ฐานสตานิ จ มาเปสิ.
2534 1 2 สามาวดี 55-56 ตา เอกทิวสํ เถรสฺส ทินฺนานิ สตสหสฺสขตฺตุํ ลภิ. คลิก
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.
2535 1 2 อารัทธวิปัสสกภิกษุ 141-142 เต อญฺญมญฺญํ ตุยฺหํ ปวิเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ. คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย เทวิยา อุฏฺฐายาสนา วิหารํ อคมาสิ.
3536 1 2 เมฆิยเถระ 116-117 สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ ปเนตํ จิตฺตนฺติ วุตฺตํ. คลิก
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ สนฺติเก มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ.
2537 1 2 โสเรยยเถระ 152 สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยํ น ชานามาติ วทึสุ. คลิก
  2 4 มหากัปปินเถระ 14-15 สตฺถาปิ ตํทิวสํ ปจฺจูสกาเล อุทกํ วิย มา อโหสีติ.
2538 1 2 สักกเทวราช 96-97 สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ขิปฺปเมว นํ ปฏิวิเนยฺยนฺติ. คลิก
  2 3 อัญญตรบุรุษ 108-109 โส ภาริยํ วติทํ สทฺธมฺมํ อวิชานตนฺติ.
2539 1 3 อุบลวัณณาเถรี 140-142 สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ทุกฺขํ นิคจฺฉตีติ. คลิก
  2 4 กิสาโคตมี 143 สาวตฺถิยํ กิเรกสฺส เตน ทินฺนกํ วลญฺเชยฺยาสีติ.
2540 1 2 สามาวดี 36-37 โส จินฺเตสิ อยฺโย อนุโมทนํ อกาสิ. คลิก
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ อุปปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอวาติ อาห.
2541 1 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา สทฺธึ ธีตรํ อุยฺโยเชสิ. คลิก
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2542 1 2 อัญญตรภิกษุ 119-120 เต ตตฺถ วสนฺตา เอกมคฺคนาคตา นาม นตฺถิ. คลิก
  2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71-72 โส คนฺตฺวา สตฺถารํ อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ.
2543 1 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทฺธานญฺจ มคฺคเทสเกน เปเสตุํ นาสกฺขิ. คลิก
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 188-189 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถา วิเวกมนุพฺรูหเยติ.
2544 1 2 กุมภโฆสก 72-73 ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ ยโสภิวฑฺฒตีติ. คลิก
  2 4 บัณฑิตสามเณร 22-23 โส (ปณฺฑิโต) คามํ ลภามีติ น ชานาสีติ.
2545 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมสิ. คลิก
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 79-80 อุปาสิกา จินฺเตสิ ปฐมํ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
2546 1 2 อัญญตรภิกษุ 120-121 อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ. คลิก
  2 3 กสกะ 133 อถ นํ ราชปุริสา วิปากํ ปฏิเสวตีติ.
2547 1 3 วิฑูฑภะ 24 สตฺถา ตํ กถํ สุตฺวา มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ. คลิก
  2 3 วิสาขา 61-62 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา อคฺคึ อทตฺวา วสิตุนฺติ.
2548 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา ปริคฺคณหิตฺวา นิเวสนํ ปาวิสิ. คลิก
  2 3 มัจฉริโกสิยเศรษฐี 35-36 ปุนทิวเส สายณฺหสมเย เอวํ คาเม มุนี จเรติ.
2548/2 1 3 มัจฉริโกสิยเศรษฐี 32-33 อถ สตฺถา ปาโตว สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ. คลิก
  2 4 ธัมมัสสวนะ 49-59 สาวตฺถิยํ กิร เอกวีถิวาสิโน มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรนฺติ.
2549 1 3 คัณฐิเภทกโจร 124 เต กิร เทฺว สหายกา ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ. คลิก
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2549/2 1 2 อัญญตรภิกษุ 125 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมํ อกาสีติ จินฺเตสิ. คลิก
  2 3 ปติปูชิกา 28-29 ปุนทิวเส ภิกฺขู คามํ อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ.
2550 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ. คลิก
  2 3 อานันทเถรปัญหา 75 สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ กุสลํ พหุนฺติ.
2550/2 1 2 โสเรยยเถระ 156-157 ชนปทวาสิโน ตํ ปวตฺตึ นํ ตโต กเรติ. คลิก
  2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา โทสํ ปสฺสสีติ.
2551 1 2 สามาวดี 24 ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ตํขณญฺเญว กาลมกาสิ. คลิก
  2 2 สามาวดี 30 อเถกทิวสํ ตสฺมึ นคเร ตถา สาสนํ ปาเหสิ.
2551/2 1 2 สามาวตี 1-2 อตีเต อลฺลกปฺปรฏฺเฐ เต ตถา กรึสุ. คลิก
  2 2 สามาวตี 3-4 ตสฺมึ สมเย โกสมฺพิยํ ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ.
2552 1 3 วิฑูฑภะ 14-15 อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ปกติปริหารเมว ทาเปสิ. คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 15-16 สา น จิรสฺเสว อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ.
2552/2 1 3 วิฑูฑภะ 17 พนฺธุโล เตนหิ อิมา ชีวิตกฺขยํ ปตฺตา. คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย มหาโยเธ เปเสสิ.
2553 1 3 อัญญตรปุริสะ 100-101 ราชา กิร ปเสนทิโกสโล วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ. คลิก
  2 3 อัญญตรปุริสะ 101-102 อถ นํ ราชา ภตฺตํ ปกฺกํ อโหสิ.
2553/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 112-113 สกฺโก อหํปิ ตํ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ. คลิก
  2 3 อัญญตรปุริสะ 113 ปุน ราชา อาห อนุสฺสรนฺตี โรทามีติ อาห. (วตฺวา)
2554 1 2 นิคมวาสิติสสเถระ 112-113 เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต ยาจิโต อตีตํ อาหริ. คลิก
  2 2 นิคมวาสิติสสเถระ 113-114 อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร กเถนฺโต อิมํ คาถมาห.
2554/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 119 อถ เน โย ตสฺส เภสชฺชํ กริสฺสามาติ. คลิก
  2 2 อัญญตรภิกขุ 121-122 เตสํ สปฺปายาหารํ ตสฺสา คุณกถํ กถยึสุ.
2555 1 3 วิสาขา 49-50 ตสฺมึ ปน นคเร กํสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ. คลิก
  2 3 วิสาขา 50-51 อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน น ธาวิตมฺหิ ตาตาติ.
2555/2 1 3 อัญญตรบุรษ 102 โส อนุจฺฉิฏฺฐํ กตฺวา ว อรุณวตีมตฺตีกํ อทาสิ. คลิก
  2 3 อัญญตรบุรุษ 102-103 ราชา ปน จินฺเตสิ ตํ อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ.
2556 1 3 มหากัสสปะ 80-81 เอกสฺมี หิ ทิวเส อิมินา ว เทวาติ. คลิก
  2 3 มหากัสสปะ 82-83 ตทา เถโร จินฺเตสิ อุทานํ อุทาเนสิ.
2556/2 1 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย ปุตฺเตหิ สีสํ ฉินฺทึสุ. คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.
2557 1 4 มหากัปปินะ 16-17 สตฺถา อาคมิสฺสติ นุ โข เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุํ. คลิก
  2 4 มหากัปปินะ 18 สา เตสํ ภริยาโย คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
2557/2 1 4 ปัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ. คลิก
  2 4 ปัณฑิตสามเณร 23-24 โส ตสฺมึ กเถนฺเต เจว โอผุนาติ จ.
2558 1 3 อัญญตรบุรุษ 104-106 วุตฺตํปี เจตํ โกสลสํยุตฺเต ตสฺโสวาทํ กโรหีติ ฯ คลิก
  2 3 อัญญตรบุรุษ 106 อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ เตนายํ มหา อิธานีโตติ ฯ
2558/2 1 3 วนวาสีติสสเถระ 176-177 ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สทฺธึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ ฯ คลิก
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 177-178 ปุเนกทิวสํ สามเณโร สีตกาเล ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ ฯ
2559 1 3 วิสาขา 47 เตน โข ปน สมเยน กตฺตพฺพยุตฺตกํ อกาสิ คลิก
  2 3 วิสาขา 47-48 ราชาปิสฺส มหนฺตํ สกฺการํ ฉวิกลฺยาณํ วยกลฺยาณนฺติ ฯ
2559/2 1 3 วิสาขา 51-52 พฺราหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล เอกโตว อคมํสุ ฯ คลิก
  2 3 วิสาขา 52-53 ธนํ ตาว อมฺหากํ อภินีหารสมฺปนฺนา สํวิทหิ ฯ
2560 1 3 วิฑูฑภะ 9-10 อิติ โข มหาราช วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 10-11 กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ ฯ
2560/2 1 3 วิฑูฑภะ 19-20 สาปิ ทฺวตฺตึสสุณิสาโย รชฺชสุขํ นานุโภติ. ฯ คลิก
  2 3 วิฑูฑภะ 20 ตทา สตฺถา สากิยานํ สรีรกิจฺจํ กาเรสิ. ฯ
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 76 เตสํ ตตฺถ วสนฺตานํ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ. ฯ คลิก
  2 2 จูฬปันถกเถระ 77 เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร ปพฺพาเชถ นํ ภนฺเตติ. ฯ
2561/2 1 2 สามาวดี 20-21 เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อุปฺปลํว ยโถทเกติ." ฯ คลิก
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ. ฯ
2562  โกสัมพีวาสีติสสเถระ  69-70  เถโร ปน ปุถุชฺชโน ปาทมูเล อุกฺกุฏิกํ นิสีทิ. ฯ คลิก
  2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71 อถ นํ สามเณโร คุณสมฺปนฺโน ทิฏฺฐปุพฺโพติ. ฯ
2562/2 1 4 สังกิจจสามเณร 119 สตฺถา เอตสฺมึ คเต สหสฺสกุลิกํ คามํ ปาปุณึสุ. ฯ  คลิก
  2 4 สังกิจจสามเณร 120 มนุสฺสา เต ทิสฺวา กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชิสฺสามาติ. ฯ
2563 1 3 วิสาขา 70-71 อเถกทิวสํ  สตฺถา ปจฺจูสสมเย เถโร  สตฺถารํ  โอโลเกสิฺ คลิก
  2 3 วิสาขา 71-72 สตฺถา ตว ปริวาเร อตฺถรณฏฺฐานํ  ชานาหีติ.
2563/2 1 3 ฉตฺตปาณิอุปาสก 41-42 สาวตฺตถิยํ หิ ฉตฺตปาณิ นาม จิตฺตํ  มุทุกํ ชาตํ ฯ คลิก
  2 3 ฉตฺตปาณิอุปาสก 42-43 อเถกทิวสํ  ราชา  อุปริปาสาเท ตสฺมา น อุฏฺฐหินฺติ ฯ
2564 1 2 สามาวดี 17-18 เสฏฺฐิโน อิทญฺจิทญฺจ ตํ เอวํ นิพฺพนฺธิ ฯ คลิก
  2 2 สามาวดี 18 โสปิ นํ เตนหิ  อปฺปทุฏฺฐสฺส  ปทุฏฺฐมโน ฯ
2564/2 1 2 สามาวดี 44 เสฏฺฐี ตํ ปวตฺตึ สุตฺวา สุณาปิตมฺหาติ อาหํสุ ฯ คลิก
  2 2 สามาวดี 44-45 อถนฺเตวาสิกา อาจริยํ  สตฺถุ สนฺติกํ คมิสฺสามาติ ฯ
2565 1 2 สามาวดี 43 โส กิร เอโก ทุคฺคตมนุสฺโส เตนหิ นํ ปุจฺฉถาติ ฯ คลิก
  2 2 สามาวดี 43-44 เต คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ปุจฺฉึสุ ฯ มยา ลทฺธาติ อาห ฯ
2565/2 1 2 จูฬปันถกเถระ 74-75 ราชคเห กิร ธนเสฏฺฐิกุลสฺส  ทิวเส อติกฺกาเมสิ ฯ คลิก
  2 2 จูฬปันถกเถระ 75 สา จินฺเตสิ อยํ พาโล อตฺตโน วสนฏฺฐาเนเมว คตา ฯ
2566 1 3 สุธมฺมตฺเถร 168-169 สาวตฺถิยํ กิร อานนฺทเสฏฺฐี   น ยถาฏฺฐาเน อเหสุํ ฯ คลิก
  2 3 สุธมฺมตฺเถร 169-170 โส  เอวรูเปน องฺคเวกลฺเลน โส  สตฺถารํ สรณํ อคมาสิ ฯ
2566/2 1 3 อานนฺทเสฏฺฐี 120-121 สตฺถา อานนฺทตฺเถรํ อาห  สาธุการสหสฺสานิ  ปวตฺตึสุ ฯ คลิก
  2 3 อานนฺทเสฏฺฐี 121-122 โส  เอกมาสํ  สตฺถุ สนฺติเก มหาชนํ  ปฏิชคฺคนฺโต อคมาสิ ฯ
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search