รายชื่อสอบผ่านบาลี 2567

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2567

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2567

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9  23 4 19 5 26.32 
ป.ธ.8 38 11 0 29 10 0 0 10 37.04
ป.ธ.7 41 12 0 29 17 0 0 17 58.62
ป.ธ.6 43 0 0 43 17 0 0 17 39.53
ป.ธ.5 64 13 0 51 11 12 7 18 35.29
ป.ธ.4 79 13 0 63 10 17 10 20 31.75
ป.ธ.3 105 15 0 90 12 36 12 24 26.67
ป.ธ. 1-2 278 57 0 221 44 91 29 73 33.89
รวม 671 128 0 543 126 156 58 184 33.89

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 55 29 พระธรรมกาย
พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 34 13 พระธรรมกาย
พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 26 7 พระธรรมกาย
พระมหาเมทัต ธีรชโย ลาโส 27 7 พระธรรมกาย
พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 26 7 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 33 14 พระธรรมกาย
พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 32 13 พระธรรมกาย
พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 31 10 พระธรรมกาย
พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 44 9 พระธรรมกาย
พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 27 8 พระธรรมกาย
พระมหาธนบดี ธิติชโย ปัญญาดีวสุกุล 25 2 พระธรรมกาย
พระมหาสามารถ สามญฺญชโย พรายน้ำ 22 1 พระธรรมกาย
พระมหาธไนศวรรย์ นิรนฺตชโย จิ๋ววิเศษ 22 1 พระธรรมกาย
สามเณรวายุ   คำทองนาค 21   พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 57 22 พระธรรมกาย
พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 41 20 พระธรรมกาย
พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 35 10 พระธรรมกาย
พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ 29 8 พระธรรมกาย
พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย 26 8 พระธรรมกาย
พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 26 7 พระธรรมกาย
พระมหาสันติภาพ ธมฺมวิมโล ตันศิริ 23 2 พระธรรมกาย
พระมหาศุภมิตร ธมฺมสมฺภตฺโต เจตนาจรัสแสง 22 2 พระธรรมกาย
พระมหานพนนท์ ธมฺมตฺถญาโณ จีนดิบ 21 1 พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 21   พระธรรมกาย
๑๑ สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 20   พระธรรมกาย
๑๒ สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 20   พระธรรมกาย
๑๓ สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 20   พระธรรมกาย
๑๔ สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 19   พระธรรมกาย
๑๕ สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 19   พระธรรมกาย
๑๖ สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 18   พระธรรมกาย
๑๗ สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 63 18 พระธรรมกาย
พระมหาวงศ์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 47 13 พระธรรมกาย
พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 31 11 พระธรรมกาย
พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 29 10 พระธรรมกาย
พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 31 9 พระธรรมกาย
พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 25 5 พระธรรมกาย
พระมหาธนกร คุตฺตชโย ครุฑอ่ำ 24 3 พระธรรมกาย
พระมหานัฐพงษ์ ธมฺมาติสุโภ กระแจะจันทร์ 24 2 พระธรรมกาย
พระมหานิติกร นีติชโย มุยคำ 25 2 พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล 21   พระธรรมกาย
๑๑ สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ 20   พระธรรมกาย
๑๒ สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ 19   พระธรรมกาย
๑๓ สามเณรธนเทพ   เชวงศักดิ์โสภาคย์ 17   พระธรรมกาย
๑๔ สามเณรอมฤต   มหาคุณาวสุ 17   พระธรรมกาย
๑๕ สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ 17   พระธรรมกาย
๑๖ สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา 17   พระธรรมกาย
๑๗ สามเณรส่งบุญ   จำปาเงิน 16   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ 40 18 พระธรรมกาย
พระมหานาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 31 10 พระธรรมกาย
พระมหาศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 24 5 พระธรรมกาย
สามเณรดุสิต   บุญนาค 18   พระธรรมกาย
สามเณรวายุ   สร้อยคีรี 18   พระธรรมกาย
สามเณรโซปิโซ่     17   พระธรรมกาย
สามเณรพิชัย   รายคำ 17   พระธรรมกาย
สามเณรกฤษกร   รายคำ 16   พระธรรมกาย
สามเณรดวิชญ์   คำขัติ 16   พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรภัทรกรณ์   ป่าไผ่ 15   พระธรรมกาย
๑๑ สามเณรภูวดล   แสงอรุณ 14   พระธรรมกาย
๑๒ พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 52 27 พระธรรมกาย
๑๓ พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 41 14 พระธรรมกาย
๑๔ พระมหาวสุ วสุชโย ภูชิตธนิสร 22 พระธรรมกาย
๑๕ สามเณรกิตติพศ   วะศรี 19   พระธรรมกาย
๑๖ สามเณรกาญจนพล   ชฎาเพชร์ 18   พระธรรมกาย
๑๗ สามเณรภูฤทธิ์   ศรีสมศักดิ์ 17   พระธรรมกาย
๑๘ สามเณรวัชระ   แสงเนียม 16   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล 61 19 พระธรรมกาย
พระมหาสนฺติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 38 13 พระธรรมกาย
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 35 12 พระธรรมกาย
พระมหาวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ 28 7 พระธรรมกาย
สามเณรณัฐกานต์   มะณู 21   พระธรรมกาย
สามเณรณัชชา   เรืองประทีป 20   พระธรรมกาย
สามเณรดนนธน   ปลั่งดี 18   พระธรรมกาย
สามเณรคณพศ   สาระผล 16   พระธรรมกาย
สามเณรรัฐภัทร์   รัตนอมรศิลป์ 16   พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรอริยะ   ถาบุตร 15   พระธรรมกาย
๑๑ พระมหาธีรวัฒน์ ชยธีโร แซ่โหล่ 49 17 พระธรรมกาย
๑๒ พระมหาธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 24 5 พระธรรมกาย
๑๓ สามเณรคุณานนท์   ปิ่นแดง 19   พระธรรมกาย
๑๔ สามเณรชิตชนก   สุนันทารอด 17   พระธรรมกาย
๑๕ สามเณรโกศัลย์   สามารถ 17   พระธรรมกาย
๑๖ สามเณรธีรดนย์   พุ่มแก้ว 17   พระธรรมกาย
๑๗ สามเณรเด่นชัย   อ่อนขัน 17   พระธรรมกาย
๑๘ สามเณรชัยศรี   เป้ากลาง 16   พระธรรมกาย
๑๙ สามเณรศราวิน   ครสาคู 15   พระธรรมกาย
๒๐ สามเณรกรกช   สำเริงรัมย์ 13   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระสราวุฒิ ญาณสโร บุปผา 34 14 พระธรรมกาย
พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 39 14 พระธรรมกาย
พระกรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล 36 11 พระธรรมกาย
พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม 29 10 พระธรรมกาย
พระศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก 32 8 พระธรรมกาย
พระนพชัย ธมฺมาภิโชโต สุขเขา 21 1 พระธรรมกาย
พระวุฒินันท์ ธมฺมวุฑฺโฒ เวียงจันทร์ 21 1 พระธรรมกาย
สามเณรสุวรรณ   เจริญพร 19   พระธรรมกาย
สามเณรเอกพล   รัตรองใต้ 18   พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรกฤษฎานุวัฒน์   ประทุมวัน 15   พระธรรมกาย
๑๑ สามเณรกนต์ธร   มาดายัง 14   พระธรรมกาย
๑๒ สามเณรธนกร   พลแสง 13   พระธรรมกาย
๑๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 45 26 พระธรรมกาย
๑๔ พระวีระพงษ์ จนฺทโสภโณ แซ่เซียว 46 20 พระธรรมกาย
๑๕ พระสำเนียง สุตปตฺโต ธรรมปัตโต 37 18 พระธรรมกาย
๑๖ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 84 14 พระธรรมกาย
๑๗ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช 68 10 พระธรรมกาย
๑๘ พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย์ 27 6 พระธรรมกาย
๑๙ สามเณรเกษมคมสันต์   เพ็งหมู 21   พระธรรมกาย
๒๐ สามเณรธนพล   ภู่เนตร 21   พระธรรมกาย
๒๑ สามเณรปริญญา   สาระบัว 16   พระธรรมกาย
๒๒ สามเณรศิรวุช   สุระขันธ์ 15   พระธรรมกาย
๒๓ สามเณรอธิษฐาน   ศรีวาลัย 14   พระธรรมกาย
๒๔ สามเณรวชิระ   ถาบุตร 13   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระภควัฒน์ กนฺตสุโข สมประเสริฐสุข 34 12 พระธรรมกาย
พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ 25 6 พระธรรมกาย
พระบัญชา อธิธมฺโม นวลศรีฟู 53 5 พระธรรมกาย
พระอรรถพล ชุติปญฺโญ ขุนศรี 23 4 พระธรรมกาย
พระพร้อมพันธ์ ธมฺมพนฺโธ ชัยอินสูนย์ 21 1 พระธรรมกาย
สามเณรคุณานนท์   สาแก้ว 20   พระธรรมกาย
สามเณรอัศนี   เวียงสมุทร์ 19   พระธรรมกาย
สามเณรสาริศ   สุดเนื้อทอง 18   พระธรรมกาย
สามเณรจามร   ชาภักดี 17   พระธรรมกาย
๑๐ สามเณรวรโชติ   เนตนัตตา 17   พระธรรมกาย
๑๑ สามเณรอภิรักษ์   อาวะชัย 17   พระธรรมกาย
๑๒ สามเณรคมชาญ   จิตรักญาติ 17   พระธรรมกาย
๑๓ สามเณรนรภัทร   อุ่นเรือนงาม 16   พระธรรมกาย
๑๔ สามเณรธนากร   เผือกเงิน 16   พระธรรมกาย
๑๕ สามเณรกรวิชญ์   เชอมือ 16   พระธรรมกาย
๑๖ สามเณรอรรถพล   จิตตะ 15   พระธรรมกาย
๑๗ สามเณรกล้าธรรม   พิณนุกูล 15   พระธรรมกาย
๑๘ สามเณรคณาธิป   โอภาสฐิติยศ 15   พระธรรมกาย
๑๙ สามเณรนพรัตน์   ณุศรีจันทร์ 15   พระธรรมกาย
๒๐ สามเณรศุภกร   บุทอง 15   พระธรรมกาย
๒๑ สามเณรธนชัย   เหล็กแดง 15   พระธรรมกาย
๒๒ สามเณรออมทรัพย์   วงษ์อัยรา 15   พระธรรมกาย
๒๓ สามเณรศตายุ   นะโว 15   พระธรรมกาย
๒๔ สามเณรกุลรัตน์   พันธุเดช 15   พระธรรมกาย
๒๕ สามเณรทวีโชค   จันทะรัตน์ 15   พระธรรมกาย
๒๖ สามเณรธนพิพัฒน์   พรมชาติ 15   พระธรรมกาย
๒๗ สามเณรอัฐกานต์   ชาดง 14   พระธรรมกาย
๒๘ สามเณรชัยชนะ   ธรรมเม 14   พระธรรมกาย
๒๙ สามเณรอนุตรชญช์   ธีรวัฒนเศรษฐ์ 14   พระธรรมกาย
๓๐ สามเณรภรัณยู   จันทร์เขียว 14   พระธรรมกาย
๓๑ สามเณรอธิภัทร   รักษา 14   พระธรรมกาย
๓๒ สามเณรวสุ   มหาคุณาวสุ 14   พระธรรมกาย
๓๓ สามเณรกัณฑ์อเนก   เฉกแสงทอง 14   พระธรรมกาย
๓๔ สามเณรโฆสก   วอขวา 14   พระธรรมกาย
๓๕ สามเณรธนล   ณ สงขลา 14   พระธรรมกาย
๓๖ สามเณรปีรติ   สายสุณี 14   พระธรรมกาย
๓๗ สามเณรบูรณ์พิภพ   รัตนพนัง 14   พระธรรมกาย
๓๘ สามเณรสิทธิพล   วงศ์ทอง 13   พระธรรมกาย
๓๙ สามเณรจิรายุ   เจตนเสน 13   พระธรรมกาย
๔๐ สามเณรสุกฤษฎิ์   บุษบรรณ์ 13   พระธรรมกาย
๔๑ สามเณรอานนท์   ตั้งจรูญวาณิชย์ 12   พระธรรมกาย
๔๒ สามเณรตฤณ   ประกอบเสียง 12   พระธรรมกาย
๔๓ สามเณรภาคภูมิ   ผลบุญ 12   พระธรรมกาย
๔๔ สามเณรคุณพัฒน์   ประสงค์ทรัพย์ 12   พระธรรมกาย
๔๕ พระสิริ  คุณากโร วังธนากร 51 27 พระธรรมกาย
๔๖ พระประทีป กตทีโป พุ่มไสว 59 19 พระธรรมกาย
๔๗ พระเอกศักดิ์ สุทฺธิสกฺโก เพิ่มหรรษา 48 17 พระธรรมกาย
๔๘ พระบัณฑิต ทิตฺตปญฺโญ เหมพรหมราช 39 16 พระธรรมกาย
๔๙ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 46 12 พระธรรมกาย
๕๐ พระชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต 51 9 พระธรรมกาย
๕๑ พระบุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา 37 9 พระธรรมกาย
๕๒ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน 30 7 พระธรรมกาย
๕๓ พระเอกธนัช ถิรโรจโน ฝูงวานิช 31 7 พระธรรมกาย
๕๔ พระอมรเทพ วตฺตสุโภ องคมงคล 32 3 พระธรรมกาย
๕๕ พระมกรา ธมฺมทีโป โซ 23 2 พระธรรมกาย
๕๖ สามเณรณัฐวัฒน์   นพเกตุ 17   พระธรรมกาย
๕๗ สามเณรจิรวัฒน์   มากกุญชร 16   พระธรรมกาย
๕๘ สามเณรตะวัน   จันทร 15   พระธรรมกาย
๕๙ สามเณรศุทรา   เติมแก้ว 15   พระธรรมกาย
๖๐ สามเณรวราธรณ์   มาตย์วิเศษ 15   พระธรรมกาย
๖๑ สามเณรศักรินทร์   วิลัยเลิศ 15   พระธรรมกาย
๖๒ สามเณรรัฐนิติ   ยาท้วม 14   พระธรรมกาย
๖๓ สามเณรวรรณภูมิ   รักศรี 14   พระธรรมกาย
๖๔ สามเณรพรหมใจ   ดีสนิท 14   พระธรรมกาย
๖๕ สามเณรณัฐกิตติ์   คำภาบุตร 14   พระธรรมกาย
๖๖ สามเณรวรินทร   ฤาธา 14   พระธรรมกาย
๖๗ สามเณรศิวกร   เอี่ยมรัมย์ 14   พระธรรมกาย
๖๘ สามเณรอาทิวราห์   คชเดช 14   พระธรรมกาย
๖๙ สามเณรศีลคุณ   ยอดพุดชา 14   พระธรรมกาย
๗๐ สามเณรอัยกานต์   วันขวัญ 14   พระธรรมกาย
๗๑ สามเณรปรมัตถ์   ม่วงโพธิ์ 13   พระธรรมกาย
๗๒ สามเณรพงศ์พิพัฒน์   อรรถจินต์ 13   พระธรรมกาย
๗๓ สามเณรฐิติพันธ์   แซ่เจ็ง 13   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search