ทำเนียบแม่กองธรรมสนามหลวง

          ปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ คณะสงฆ์จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบ ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา และมีพระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงสืบมาตามลำดับ จำนวน ๗ รูป ดังรายนามต่อไปนี้

 
รูปที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๗๐ พระศาสนโศภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม
  พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๘๔
 
รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๘๖ พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 
พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา (เมื่อลาสิกขาแล้ว ต่อมา ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๖ สมัยที่ ๑ ๓๑ ส.ค. ๒๔๘๙ - ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ - พ.ศ. ๒๔๙๑) ทำเนียบประธานสภาฯ และ ประวัติเพิ่มเติม (บุคคลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์-นายเกษม บุญศรี)
 
 
รูปที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๘๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระศรีสุธรรมมุนี ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
 
 
รูปที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๑ พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
  พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระชลธารมุนี - พระราชสุธี - พระเทพเมธี - พระธรรมโกศาจารย์ ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๐๓
 
 
รูปที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๐๓ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมปาโมกข์ - พระพรหมมุนี ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
 
รูปที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส
  พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
   
 
รูปที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมกวี - พระพรหมมุนี - ถึงปัจจุบัน

 


ที่มา http://www.gongtham.net

  • Author: admin
  • Hits: 3490

Leave a comment

You are commenting as guest.


36769164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8867
14070
22937
36521028
340301
766037
36769164

Your IP: 202.62.102.14
2023-12-11 10:12
© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search