ปฏิทินการศึกษากองธรรม ปี 2562

อา. 3 ก.พ. 2562 เปิดรับสมัครนักธรรม-ธรรมศึกษา
อา. 5 พ.ค. 2562 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม-ธรรมศึกษา
- ปฐมนิเทศธรรมศึกษาตรี โท เอก
ศ. 31 พ.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักธรรมตรี โท เอก
อา. 2 มิ.ย. 2562 ปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก
จ. 3 มิ.ย. 2562 เปิดเรียนนักธรรมตรี
พฤ. 13 มิ.ย. 2562 วันไหว้ครูสามเณรนักธรรม
ศ. 14 มิ.ย. 2562 เปิดเรียนนักธรรมโท เอก
อา. 7 ก.ค. 2562 พิธีไหว้ครูอภิธรรม บาลี ธรรมศึกษา
อ. 16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา
พ. 17 ก.ค. 2562 วันเข้าพรรษา
พ. 31 ก.ค. 2562 วันสุดท้ายของการส่งชื่อสอบนักธรรมตรี
ส. 31 ส.ค. 2562 วันสุดท้ายของการส่งชื่อสอบนักธรรมโท เอก และธรรมศึกษา
ศ. 6 ก.ย. 2562 จบการเรียนการสอนสามเณรนักธรรมตรี
จ. 9 ก.ย. - ศ. 4 ต.ค. 2562 อบรมก่อนสอบนักธรรมตรี (20 วัน)
ศ. 4 ต.ค. 2562 จบการเรียนการสอนสามเณรนักธรรมโท เอก
จ. 7 - พฤ. 10 ต.ค. 2562 สอบนักธรรมตรี สนามหลวง
อา. 13 ต.ค. 2562 วันปวารณาออกพรรษา
พ. 14 ต.ค. - พ. 13 พ.ย. 2562 อบรมก่อนสอบนักธรรมโท เอก (20 วัน)
พฤ. 14 - อา. 17 พ.ย. 2562 สอบนักธรรมโท เอก
อา. 11, อา. 18 พ.ย. 2562 อบรมก่อนสอบธรรมศึกษา (2 วัน)
จ. 18 พ.ย. 2562 สอบธรรมศึกษา สนามหลวง

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search