สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี

บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี [ สด จนฺทสโร ]

    ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิชชาจารย์
นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนามจัน- ทสโรวิสุทธิ์สม
ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ
ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์ มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์ พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้ มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพรพระมงคล- เทพมุนีพิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิชชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี สุขสันต์นิรันดร์กาล ฯ

 


*เป็นบทสวดแบบอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ คำ

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search