รายชื่อสอบผ่านบาลี 2566

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2566

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2566

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9  20 0 20  15.00 
ป.ธ.8 33 0 0 33 4 0 0 4 12.12
ป.ธ.7 37 0 0 37 11 0 0 11 29.73
ป.ธ.6 46 9 0 37 19 0 0 19 51.35
ป.ธ.5 70 17 0 53 8 20 15 23 43.40
ป.ธ.4 96 24 0 72 25 20 12 37 51.39
ป.ธ.3 116 14 0 102 21 52 19 40 39.22
ป.ย. 1-2 264 72 0 192 28 87 7 35 18.23
รวม 682 136 0 546 119 179 53 172 31.50

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 52 29 พระธรรมกาย
พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 37 16 พระธรรมกาย
พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า 35 15 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 30 11 พระธรรมกาย
๒. พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 29 9 พระธรรมกาย
๓. พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 25 6 พระธรรมกาย
๔. พระมหาร่มฉัตร ทิฏฺฐธมฺโม สอาดชูชม 30 4 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 33 10 พระธรรมกาย
๒. พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 30 9 พระธรรมกาย
๓. พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 28 9 พระธรรมกาย
๔. พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 30 9 พระธรรมกาย
๕. พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 25 6 พระธรรมกาย
๖. พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 23 3 พระธรรมกาย
๗. พระมหาโชคตระการ ธมฺมโชติกาโร สิงห์คำ 21 1 พระธรรมกาย
๘. พระมหาหงษ์ทอง ญาณินฺทชโย ไชยศรี 22 1 พระธรรมกาย
๙. สามเณรนฤบดินทร์   ทูทอง 22   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรวายุ   คำทองนาค 20    
๑๑. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 19    

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 56 21 พระธรรมกาย
๒. พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 40 19 พระธรรมกาย
๓. พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 46 10 พระธรรมกาย
๔. พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 34 9 พระธรรมกาย
๕. พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ 28 7 พระธรรมกาย
๖. พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย 25 7 พระธรรมกาย
๗. พระมหาจตุพร ธมฺมาโภ ปากบั้น 22 2 พระธรรมกาย
๘. สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 21   พระธรรมกาย
๙. สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 20   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรเนติธร   มนต์ดี 20    พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 20    พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 20   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 19   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 19   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 19   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 18   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 18   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 17   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ ๓๐ พระธรรมกาย
๒. พระมหาวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย ๕๔ พระธรรมกาย
๓. สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน ๒๑   พระธรรมกาย
๔. สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ ๑๙   พระธรรมกาย
๕. สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ ๑๘   พระธรรมกาย
๖. สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ ๑๖   พระธรรมกาย
๗. สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา ๑๖   พระธรรมกาย
๘. สามเณรส่งบุญ   จำปาเงิน ๑๕   พระธรรมกาย
๙. พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น ๖๒ ๑๗ พระธรรมกาย
๑๐. พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส ร่มสกุล ๓๕ ๑๖ พระธรรมกาย
๑๑. พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ ๕๖ ๑๒ พระธรรมกาย
๑๒. พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ ๔๖ ๑๒ พระธรรมกาย
๑๓. พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ ๓๘ พระธรรมกาย
๑๔. พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร ๒๕ พระธรรมกาย
๑๕. พระมหาสุรธัช ธมฺมินฺทปญฺโญ ไชยคำหาญ ๒๔ พระธรรมกาย
๑๖. พระมหาณัฐธีร์ อธิปญฺโญ บูรณะเจริญพงศ์ ๒๑ พระธรรมกาย
๑๗. พระมหาธนกร คุตฺตชโย ครุฑอ่ำ ๒๓ พระธรรมกาย
๑๘. พระมหานัฐพงษ์ ธมฺมาติสุโภ กระแจะจันทร์ ๒๓ พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ ๒๑   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรคมกฤต   เจริญธนมิตร ๑๙   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรดิน   นนลือชา ๑๙   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรธนเทพ   เชวงศักดิ์โสภาคย์ ๑๖   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรอมฤต   มหาคุณาวสุ ๑๖   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ ๓๙ ๑๗ พระธรรมกาย
๒. พระมหานาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ ๓๐ พระธรรมกาย
๓. พระมหาโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา ๓๗ พระธรรมกาย
๔. พระมหาจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร ๓๐ พระธรรมกาย
๕. พระมหาศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ ๒๓ พระธรรมกาย
๖. พระมหาผดุงเกียรติ ธารณชโย สายแก้ว ๒๒ พระธรรมกาย
๗. สามเณรวิทยา   ทองพลึง ๑๙   พระธรรมกาย
๘. สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก ๒๐   พระธรรมกาย
๙. สามเณรอธิภัทร   ศรีพันธ์ ๒๐   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรทนงศักดิ์   โชงรัมย์ ๑๙   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรจามิล   เคนดี ๑๘   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรยาง   เพชร ๑๘   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรกิตติพศ   วะศรี ๑๘   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรดุสิต   บุนนาค ๑๗   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรจันดา   ฉอก ๑๗   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรกิตติชัย   กิจสุข ๑๗   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรชัชวาล   ยี่สรง ๑๖   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรภูฤทธิ์   ศรีสมศักดิ์ ๑๖   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรโซปิโซ่     ๑๖   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรกฤษกร   รายคำ ๑๕   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรภัทรกรณ์   ป่าไผ่ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรนเรณธร   พันธ์กุลชะโร ๑๔   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรจันทร์กระสิทธิ์   เเก้วประเสริฐ ๑๓   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรภูวดล   แสงอรุณ ๑๓   พระธรรมกาย
๒๖. พระมหาสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม ๕๓ ๓๔ พระธรรมกาย
๒๗. พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา ๕๐ ๒๖ พระธรรมกาย
๒๘. พระมหามานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช ๓๔ พระธรรมกาย
๒๙. พระมหาเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน ๓๑ พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรคุณัญญา   เขตแดน ๑๗   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรราเจส   ดาลามิมาการ ๑๗   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรวายุ   สร้อยคีรี ๑๗   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรโชติกานต์   พึ่งความสุข ๑๗   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรชนาธิป   ชูคันหอม ๑๖   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรพิชัย   รายคำ ๑๖   พระธรรมกาย
๓๖. สามเณรวัชระ   แสงเนียม ๑๕   พระธรรมกาย
๓๗. สามเณรดวิชญ์   คำขัติ ๑๕   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล ๖๐ ๑๘ พระธรรมกาย
๒. พระศศิพงศ์ สิริรตโน แก้วดอก ๓๘ ๑๖ พระธรรมกาย
๓. พระศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ์ ๓๕ ๑๓ พระธรรมกาย
๔. พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ ๓๗ ๑๒ พระธรรมกาย
๕. พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ ๓๔ ๑๑ พระธรรมกาย
๖. พระวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ ๒๗ พระธรรมกาย
๗. พระชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์ ๓๕ พระธรรมกาย
๘. พระพิชิตพงษ์ ธมฺมินฺโท ธนเจริญพิชิต ๒๑ พระธรรมกาย
๙. สามเณรพัฒนา   ทุริดไธสง ๑๗   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรเมฆา   คุณสมบัติ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอาทิตย์   แจ่มจำรัส ๑๗   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรอนุชา   สุโนภักดิ์ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรกิตติธัช   คีรีพฤกษ์ ๑๖   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรพัสกร   อ่ำจำรุณ ๑๖   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรชัยศรี   เป้ากลาง ๑๕   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรคณพศ   สาระผล ๑๕   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรนนท์ณธี   ธิราช ๑๕   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรรัฐภัทร์   รัตนอมรศิลป์ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรนคร   รัตนศรี ๑๔   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรจีระพัฒน์   อินทรหะ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรปกรณ์   ทองศรี ๑๓   พระธรรมกาย
๒๒. พระธีรวัฒน์ ชยธีโร แซ่โหล่ ๔๘ ๑๖ พระธรรมกาย
๒๓. พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห์ ๔๙ ๑๕ พระธรรมกาย
๒๔. พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพ์ลอย ๓๗ ๑๕ พระธรรมกาย
๒๕. พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา ๔๕ ๑๔ พระธรรมกาย
๒๖. พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ ๓๕ ๑๒ พระธรรมกาย
๒๗. พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ ๖๖ พระธรรมกาย
๒๘. พระเสนีย์ ปภสฺสโร รัตนวราภรณ์ ๒๘ พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรสวิตต์   คำลือไชย ๑๗   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรพัสกร   ภู่แสนสอาด ๑๗   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรพีรวัส   หอมหวล ๑๗   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรดนนธน   ปลั่งดี ๑๗   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรณัฐวัฒน์   ชุ่มดอนไพร ๑๖   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรวัฒนชัย    บัวขันธ์  ๑๖   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรธนวัฒน์   ดีดสี ๑๔   พระธรรมกาย
๓๖. สามเณรอภิชาติ   พรหมพิทักษ์ ๑๔   พระธรรมกาย
๓๗. สามเณรศราวิน   ครสาคู ๑๔   พระธรรมกาย
๓๘. สามเณรจิรภัทร   ศรีสองชัย ๑๔   พระธรรมกาย
๓๙. สามเณรอริยะ   ถาบุตร ๑๔   พระธรรมกาย
๔๐. สามเณรกรกช   สำเริงรัมย์ ๑๒   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระวีระพงษ์ จนฺทโสภโณ แซ่เซียว ๔๕ ๑๙ พระธรรมกาย
๒. พระทศสุธี ภูริมโน พชรดนัย ๕๘ ๑๘ พระธรรมกาย
๓. พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน ๕๘ ๑๓ พระธรรมกาย
๔. พระวสุพงษ์ มติรตโน รัตนสุวรรณศรี ๓๔ ๑๓ พระธรรมกาย
๕. พระกรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล ๓๕ ๑๐ พระธรรมกาย
๖. พระพิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา ๓๐ พระธรรมกาย
๗. พระศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก ๓๑ พระธรรมกาย
๘. พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมาภิเสฏฺโฐ คำพิละ ๒๐ พระธรรมกาย
๙. สามเณรเอกพล   รัตรองใต้ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรจันทร์นิต   มือ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอนุพงศ์   ไชยมัง ๑๖   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรเสฏฐวุฒิ   สัจธรรม ๑๖   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรดำรงค์   ศรีเนตร ๑๖   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรพัฒวีชัย   สุพรรณ์ ๑๖   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรชาญวิทย์   จริงประโคน ๑๖   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรซอมนาง   เจียง ๑๖   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรรพีพัฒน์   จงรัมย์ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรธีรพจน์   บุตรชำนิ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรวนัชพร   ซงดอน ๑๕   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรณัฐวัฒน์   พวงพุฒ ๑๕   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรทองทิว   สุขยิ่ง ๑๔   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรเนติธร   อินทน์อุ่นโชติ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรนรวิชญ์   ดาววิเศษ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรศิรวุช   สุระขันธ์ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรกฤษฎานุวัฒน์   ประทุมวัน ๑๔   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรสัมมา   บุญยงค์ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๗. สามเณรกนต์ธร   มาดายัง ๑๓   พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรอธิษฐาน   ศรีวาลัย ๑๓   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรสุพรรณ   แฮล ๒๐   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรฤทธิเดช   ม่วงสองสี ๑๖   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรนิพนธ์   อ่อนสุข ๑๕   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรปริญญา   สาระบัว ๑๕   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรสันติ   วิงไธสง ๑๕   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรชุติกร   สีม่วง ๑๔   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรปิ่นมนัส   แสนวันดี ๑๔   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search