ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนนักธรรม และธรรมศึกษาเฉพาะชั้นตรี และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้เปิดการเรียนการสอนครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ตรี,โท,เอก ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนมาตามลำดับ โดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ๔,๙๑๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็นพระภิกษุสามเณร ๑,๙๗๖ รูป (นักธรรม) และฆราวาส ๒,๙๓๙ คน (ธรรมศึกษา)

นอกจากจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาภายในวัด และสาธุชนผู้สนใจแล้ว แผนกธรรมยังจัดให้มีการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑, โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต,โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา และโรงเรียนคลองสอง(เศวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อีกด้วย

บทบาทหน้าที่ของกองธรรม

 • จัดระบบวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้นปี
 • ให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกๆอย่าง

หลักสูตรการเรียนการสอน

 1. หลักสูตรประเภทพระภิกษุสามเณรทั้งหมด ๓ ชั้นเรียน ได้แก่
  • นักธรรมตรี
  • นักธรรมโท
  • นักธรรมเอก
 2. หลักสูตรประเภทสาธุชนทั้งหมด ๓ ชั้นเรียน ได้แก่
  • ธรรมศึกษาชั้นตรี
  • ธรรมศึกษาชั้นโท
  • ธรรมศึกษาชั้นเอก

ข้อมูลศึกษา

ข้อมูลการเรียนรู้ และตารางการศึกษา

วันสุดท้ายส่งชื่อสอบ

กำหนดปิดส่งชื่อสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๑

นักธรรมตรี

สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคมศกนี้ เหลืออีก...

นักธรรมโท,เอก และธรรมศึกษา

สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคมศกนี้ เหลืออีก...

ติดต่อสอบถามได้ที่

อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึก ๒ ชั้น ๓ ห้องกองธรรม

กองธรรม วัดพระธรรมกาย

ตึก ๒ ชั้น ๓ อาคารร้อยปี

Line : @dhammastudy

คณะ...ทีมงานกองธรรม

พระอติคุณ อติวโร
พระอติคุณ อติวโรหัวหน้ากองธรรม
พระมหาวัชระ วิฑูรชโย
พระมหาวัชระ วิฑูรชโยบริหารทั่วไป & อาจารย์สอน

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search