ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม กองพระบาลี ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยดำริของพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย(หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อดำเนินการสอนภาษาบาลีให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากรของวัด ให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเผยแผ่ให้กว้างไกลไปสู่ชาวโลกได้ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม กองพระบาลี ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒.

วัตถุประสงค์...ของการจัดการสอนบาลี

 • เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปใช้ในการสอนตนเอง สอนผู้อื่น และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
 • เพื่อสร้างบุคลากรที่ มีความรู้ คู่คุณธรรม นำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาบาลีแก่พุทธบุตรให้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกยิ่งๆขึ้นไป

บทบาทและหน้าที่ของกองพระบาลี

 • จัดพระอาจารย์ลงสอนภาษาบาลีแต่ละชั้นเรียน
 • วางแผน จัดระบบการเรียนการสอนบาลีแต่ละชั้นเรียน
 • ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตและเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
 • ให้บริการและสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี แก่สมาชิกในองค์กรทุกท่าน
กองพระบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แบ่งการทำงานเป็นทั้งหมด ๗ ฝ่าย ดังนี้
 1. หัวหน้ากองพระบาลี
 2. ฝ่ายการเรียนการสอน
 3. ฝ่ายวิชาการ
 4. ฝ่ายข้อมูล ทะเบียนและวัดผล
 5. ฝ่ายธุรการและเลขานุการ
 6. ฝ่ายปกครอง
 7. ฝ่ายบาลีศึกษาและบาลีสาธิต

ข้อมูลศึกษา

ข้อมูลการเรียนรู้ และตารางการศึกษา

จะเปิดรับสมัครสอบบาลีสนามหลวงในอีก

"ระยะเวลาสมัครคือ เข้าพรรษา - ออกพรรษา ของทุกปี"

ติดต่อสอบถามได้ที่

อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึก ๑ ชั้น ๔ ห้องบาลี

กองพระบาลี วัดพระธรรมกาย

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
wittaya8941_@hotmail.com
ตึก ๑ ชั้น ๔ อาคารร้อยปี

086-087-8941

Line id : wittaya941

คณาจารย์สอนบาลี

อาจารย์สอนวิชาภาษาบาลี ชั้นเรียนต่างๆ

พระราชปัญญาสุธี
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙)สอน ป.ธ.๘ & ป.ธ.๙
พระเมธีธรรมาภรณ์
พระเมธีธรรมาภรณ์(สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)สอน ป.ธ.๗, & ป.ธ.๘
พระสุธีรัตนาภรณ์
พระสุธีรัตนาภรณ์(สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙)สอน ป.ธ.๓
พระมหาคำนึง ชินวํโส
พระมหาคำนึง ชินวํโสประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๕ & ป.ธ.๖
พม. ดร.สุธรรม สุรตโน
พม. ดร.สุธรรม สุรตโนประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๓
พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสี
พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสีประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๗ & ป.ธ.๙
พม. ประดิษฐ์ สิรีภาโส
พม. ประดิษฐ์ สิรีภาโสประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๓
พม.ธงชัย สารชโย
พม.ธงชัย สารชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๕ ก.
พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล
พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโลประโยค ป.ธ.๘สอน ป.ธ.๓ ข.
พม.สอน พุทฺธิสาโร
พม.สอน พุทฺธิสาโรประโยค ป.ธ.๘สอน บาลีสาธิต
พม.อนุชิต ชิตชโย
พม.อนุชิต ชิตชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๖
พม.วิทยา จิตฺตชโย
พม.วิทยา จิตฺตชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๓ ก.
พม.วรพงศ์ กุสลชโย
พม.วรพงศ์ กุสลชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ประโยค ๑-๒ นวกะ
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ประโยค ๑-๒ ข.
พม. ทองสุข ปญฺญาวณฺโณ
พม. ทองสุข ปญฺญาวณฺโณประโยค ป.ธ.๙ (นาคหลวง)สอน ป.ธ.๕ ก.
พม. นฤเบศ นเรโส
พม. นฤเบศ นเรโสประโยค ป.ธ.๙ (นาคหลวง)สอน ป.ธ.๕ ข.
พม.ดำรงค์ ปชฺโชตชโย
พม.ดำรงค์ ปชฺโชตชโยประโยค ป.ธ.๘สอน ประโยค ๑-๒ นวกะ
พม.ณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย
พม.ณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโยประโยค ป.ธ.๕สอน ประโยค ๑-๒ ค.
พม.วัชระ วิทูรชโย
พม.วัชระ วิทูรชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ป.ธ.๔ ก.
พม.บรรพิชิต ปสิทฺธชโย
พม.บรรพิชิต ปสิทฺธชโยประโยค ป.ธ.๘สอน ประโยค ๑-๒ ค.
พม.จิรายุ โพธิชโย
พม.จิรายุ โพธิชโยประโยค ป.ธ.๙สอน ประโยค ๑-๒ ก.
อ.สิรินุช บุสโร
อ.สิรินุช บุสโรบ.ศ.๙สอน ป.ธ.๔ ก. & ป.ธ.๓
อ.นภาพร วรสายัณห์
อ.นภาพร วรสายัณห์บ.ศ.๙สอน ป.ธ. ๑-๒ ก.
อ.สุเทพ นากุดนอก
อ.สุเทพ นากุดนอกป.ธ.๔สอน ป.ธ.๑-๒ ข.

ปีการศึกษา 2561

คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นเรียน

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search