กองสำนักเรียนอภิธรรม

ความเป็นมา

หลังจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้มีการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งมีผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังฆมณฑลเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในปี ๒๕๔๒ วัดพระธรรมกายได้รับคำแนะนำอันสูงค่ายิ่งจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) เจ้าคณะภาค ๑ ในขณะนั้น ให้มีการเรียนการสอนพระอภิธรรม เพื่อให้เข้าใจในสภาวธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในด้านคันถธุระให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ปิฎก

ทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยมีพระไชยบูลย์ ธมฺมชโยเป็นประธาน ได้น้อมรับดำเนินการเปิดการเรียนการสอน และส่งสอบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี ๒ หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรการเรียนการสอน

  1. หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต ของพระสัทธัมมโชติกะ มีทั้งหมด ๙ ชั้น ใช้เวลาศึกษา ๗ ปีครึ่ง และหลักสูตรธรรมาจริยะ อีก ๖ ชั้น มีการสอบเฉพาะในสำนักเรียนวัดระฆังฯ โดยสอบควบคู่กันไป
  2. หลักสูตรอภิธรรมศึกษาทางไกล ๔ ปี เป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดขึ้นใหม่โดยอาศัยเค้าโครงเนื้อหาจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ พระไตรปิฎก อรรถกถา และของอาจารย์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ ผนวกเข้ากับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาปริยัติ และสามารถปฏิบัติควบคู่กันไป เหมาะสำหรับสาธุชนทั่วไป

บทบาทหน้าที่แผนกอภิธรรม

  • วางแผน จัดระบบ และพัฒนาการศึกษาพระอภิธรรม
  • ให้บริการ และสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรมให้มีผู้เรียน และสอบพระอภิธรรมให้ได้มากที่สุด

คณะ...ทีมงานกองสำนักเรียนอภิธรรม

พระมหาสมเกียรติ วรยโส
พระมหาสมเกียรติ วรยโสหัวหน้ากอง & อาจารย์สอน
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโยฝ่ายธุรการ & เลขานุการ
พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย
พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโยฝ่ายโสตสื่อ & อาจารย์สอน
อ.มนัญญา ปัทมะสุนทร
อ.มนัญญา ปัทมะสุนทรอาจารย์สอน
กัลฯณัฐวดี วันวิจารย์
กัลฯณัฐวดี วันวิจารย์ธุรการ & เลขานุการ

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search