โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโยวัดพระธรรมกาย
ผู้มีบุญเท่านั้น                ได้เรียน
ใช่หมดโลกหรือเซียน   ศึกษ์ได้
ล้ำค่ากว่าวิเชียร              หมื่นโลก
เรียนเถิดเพียรไว้ไซร์     สุดท้าย อรหันต์
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
พระเผด็จ ทตฺตชีโววัดพระธรรมกาย
"ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า
    ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม?
    ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม?
    ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า?
ถ้าตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

          ด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี และเจตจำนงมั่นในการอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะน้อมนำพระธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้น นองเหนือจากการเน้นในการเจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายแล้ว หลวงพ่อยังได้ตระหนักในคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาอุปสมบทในปี พ.ศ.๒๕๑๒

           ในจุดเริ่มต้นได้ศึกษาปริยัติธรรม ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ปีต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี คณะผู้บุกเบิกในการสร้างวัดก็ได้ทยอยอุปสมบทมาเป็นลำดับๆ อาทิเช่น พระพิพัฒน์ ฐิตสุทฺโธ พระเผด็จ ทตฺตชีโว(อดีตดำรงสมณศักด์เป็นพระราชภาวนาจารย์) ในยุคแรกๆ ของการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ยังคงเดินทางไปเรียนกันที่วัดปากน้ำเจริญ

           จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๘ ในช่วงก่อนเข้าพรรษา ได้เริ่มมีการบวชพระบัณฑิตอาสาพัฒนาหรือเรียกว่า "พระธรรมทายาทภาค-พรรษา"โดยทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้ พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ของพระบวชใหม่ และมอบหมายให้ พระดิลก กิตฺติลโก ขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เป็นผู้ดำเนินการทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

           ปลายปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีการเปิดรับสามเณรเข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก จำนวน ๕ รูป และให้เรียนบาลีไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วยโดยเปิดชั้นเรียนที่อาคารปุโรหิต นัดเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายอย่างจิงจัง.

          ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ คณะนักเรียนทั้งพระภิกษุและสามเณร เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแห่งใหม่ โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว หลังคาและผนังกั้นด้วยใบจาก จำนวน ๑๒ หลัง หลังจากที่สามเณรสอบบาลีสนามหลวงเสร็จแล้ว ก็ทุ่มเทกำลังการ กำลังใจสร้างอาคารเรียนของตนเอง ออกแบบเอง ถางหญ้า ขุดดิน ทำถนน ฯลฯ ด้วยความมุมานะบากบั่นทำงานก่อนสร้างเท่าที่จะทำได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนจนแล้วเสร็จทันในวันอันเป็นมหามงคล คือวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ อันเป็นวาระคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย จึงทำพิธีโรงเรียนเพื่อบูชาคุณ บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้วางรากฐานความรู้คู่คุณธรรม

           จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อธัมมชโยมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสามเณร มีใจความเป็นที่ประทับใจว่า... "อาคารเรียนของเราแม้เป็นหลังคามุงจาก แต่ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม? ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม? ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า? ถ้าได้ครบอย่างนี้โบราณเข้าเรียกว่า กระทะ ๓ หู ตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

           จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จึงเริ่มสร้างอาคารถาวร ๖ หลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็ฯอาคารคอนกรีต เสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗.

โครงสร้างองค์กร

เครือข่ายและโครงงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นฝ่ายโรงเรียน ฝ่ายหมู่กุฏิสามเณร ฝ่ายโซน

กองพระบาลี

กองสำนักเรียนอภิธรรม

กองธรรม

สำนักงานเลขานุการ-ฝ่ายโรงเรียน

กองผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

กองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์

กองพัฒนาภาษาต่างประเทศ

กองสื่อปริยัติธรรม

กองปกครองและหล่อหลอมสามเณรประจำ

สำนักงานเลขานุการ-ฝ่ายหมู่กุฏิ

กองสร้างเสริมประสบการณ์สามเณร

กองอบรมสามเณรใหม่

กองหน่อแก้วเปรียญธรรม

กองพัฒนาพระมหาเปรียญธรรม

ศูนย์ประสานงานโซน

กองทะเบียนและสารสนเทศ

สามเณรดี (สมณะดี) มีวินัย ใฝ่ศึกษา

เทศนาแกล้วกล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย
มุ่งไปสู่เป้าหมาย ถึงทีสุดแห่งธรรม.

คำขวัญประจำใจ

สิ่งที่ต้องมีในใจ

มีพระ มีพ่อ มีภารกิจ

มีพระธรรมกายใสๆภายใน มีหลวงพ่อผู้นำในการสร้างบารมี มีภารกิจของพระศาสนาและหมู่คณะตลอดเวลา

5 - 3 - 2 = 10

แต่ละชั้นปีให้ ให้ดูหนังสือดังนี้ คือ
ดูเล่น 5 ดูจริง 3 ดูทบทวนอีก 2 = ดู 10 รอบ

แนวทางการศึกษาบาลี

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ภาษาบาลี, บาลีสาธิต และบาลีศึกษา
 2. นักธรรมชั้นตรี,โท,เอก, ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก
 3. อภิธรรมบัณฑิต, อภิธรรมศึกษา
 4. ภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, และภาษาฝรั่งเศส

ผลิตสื่อธรรมะ และผลงานทางด้านวิชาการ

 1. หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
 2. หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
 3. หนังสือบาลีฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียนบาลีแต่ละประโยค
 4. สื่อซีดีและดีวีดี (CD&DVD) สำหรับนักเรียนบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๙ มีทั้งวิชาไวยากรณ์, หลักการแปล, หลักสัมพันธ์ ฯลฯ
 5. ตำราและสื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกจำนวนมาก

ผลงานและความภาคภูมใจ

 1. สอบบาลีได้มากที่ สุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศมาแล้ว ๑๑ ครั้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ทำลายสถิติของประเทศไทยโดยการสอบได้ ๑๕๕ รูป และสถิติสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยจำนวน ๒๑๓ รูป
 2. สอบบาลีเปรียญเอก (ป.ธ.๗-ป.ธ.๙)ได้มากที่สุดของประเทศ ๑๑ ปี และติดต่อกัน ๖ ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ (๒๕๔๖ อันดับ๒),๒๕๔๗,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๕
 3. สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้มากที่สุดของประเทศ ๕ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑, พ.ศ. ๒๕๔๓, พ.ศ. ๒๕๔๔, พ.ศ. ๒๕๔๗, และ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีสถิติพระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงเปรียญธรรม ๙ ประโยคสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ๙ รูป

สรุปผลสอบบาลี ระหว่างปีพุทธศักราช 2527 - 2559

 

ชั้น ป.ย. ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ ป.ธ. ๖ ป.ธ. ๗ ป.ธ. ๘ ป.ธ. ๙ รวม อันดับ
ปีพ.ศ. สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ ประเทศ
ปี 2527 2 - - - - - - - 2 -
ปี 2528 - - - - - - - - - -
ปี 2529 2 1 - - - - - - 3 -
ปี 2530 1 1 1 - - - - - 3 -
ปี 2531 5 1 - 1 - - - - 7 -
ปี 2532 5 7 - - 1 - - - 13 -
ปี 2533 31 3 2 - - 1 - - 37 -
ปี 2534 40 19 1 2 - - 1 - 63 -
ปี 2535 76 27 13 1 2 - - 1 120 1
ปี 2536 14 28 25 14 - 1 - - 82 3
ปี 2537 12 14 17 21 9 1 - - 74 3
ปี 2538 23 26 16 14 14 8 1 - 102 1
ปี 2539 13 7 17 8 24 8 2 - 79 5
ปี 2540 31 7 7 5 7 9 4 2 72 3
ปี 2541 35 8 4 12 2 18 1 4 84 1
ปี 2542 25 21 9 8 11 4 13 1 92 1
ปี 2543 54 15 17 8 6 5 5 6 116 1
ปี 2544 49 52 14 14 6 7 7 6 155 1
ปี 2545 33 30 14 6 10 3 1 0 97 2
ปี 2546 94 33 42 13 8 9 10 1 210 1
ปี 2547 87 52 20 26 10 5 4 9 213 1
ปี 2548 60 53 31 16 21 12 6 8 207 1
ปี 2549 60 41 25 24 7 9 6 2 174 2
ปี 2550 40 37 30 16 17 9 9 4 162 2
ปี 2551 56 43 15 25 12 10 8 5 174 2
ปี 2552 42 30 28 11 14 8 6 2 141 3
ปี 2553 52 18 5 10 9 10 2 4 110 2
ปี 2554 45 40 22 8 7 4 3 2 131 1
ปี 2555 70 36 26 13 7 11 5 6 174 1
ปี 2556 91 32 32 18 5 4 4 2 188 1
ปี 2557 89 93 23 19 16 3 4 1 248 1
ปี 2558 54 72 50 15 20 7 3 3 224 1
ปี 2559 55 16 46 26 10 8 0 1 162 2
ปี 2560 4 31 6 1 5 5 6 1 59 5
ปี 2561 54 38 44 35 9 13 6 6 205 2
รวม 1404 932 598 390 269 192 117 77 3983  

 

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search