บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 3

 

บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 3

 

ที่

ไทย

บาลี

อังกฤษ

จีน

ญี่ปุ่น

           

1

คุณพูดภาษาไทย-

กึ นุ โข ทยฺยภาสํ-

Do you speak Thai ?

你会说泰语吗 ?

あなたはタイ語が-

 

ได้ไหมครับ / คะ ?

วทิตุํ สมตฺโถสิ ?

   

話せますか?

           

2

ราคาเท่าไรครับ / คะ ?

อิมิสฺส วตฺถุสฺส-

How much is it ?

多少钱 ?

いくらですか?

   

อคฺโฆ กิตฺตโก ?

     
           

3

ไปกันเลย

เอหิ, คจฺฉาม.

Let’s check it out.

走吧。

行きましょう。

 

(ไปกันเถอะ)

 

(Let’s go)

 

 

           

4

คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับ / คะ ?

กึ กโรสิ ?

What are you doing ? 

你正在做什么?

何をしていますか?

 

 

 

(Where ya doin ?)

 

 

           

5

คุณกำลังจะไปไหนครับ / คะ ?

คจฺฉ กุหึ ?

Where are you going ?

你正在去哪儿?

どこへ行ってますか ?

 

 

 

(Where ya goin ?)

 

 

 

 

  • Author: supanat
  • Hits: 1030

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search