บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 2

 

บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 2

ที่

ไทย

บาลี

อังกฤษ

จีน

ญี่ปุ่น

1

ห้องนํ้าไปทางไหนครับ/ คะ ?

กตฺถ วจฺจกุฏิ ?

Where is the toilet ?

洗手间在哪儿?

トイレはどこですか?

 

         

2

รอสักครู่ครับ/ ค่ะ

ตาว ติฏฺฐถ.

 Wait a moment.

 请你等一下。

 しばらく お待ちください。

 

 

 

 

 

 

3

ต้องการชิ้นนี้ครับ/ ค่ะ

อิมํ วตฺถุํ อิจฺฉามิ.

I will take it / this.

 我要这个。

これをください。

 

 

 

 

 

 

4

คุณทำงานอะไรครับ/ คะ ?

กึ กมฺมํ กโรสิ ?

What do you do ?

你做什么工作吗 ?

お仕事は何ですか?

 

 

 

 

 

 

5

คุณอายุเท่าไรครับ/ คะ ?

กิตฺตกํ เต อายุ ?

How old are you ?

你几岁?

あなたは何歳ですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Author: supanat
  • Hits: 726

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search