รายชื่อสมัครสอบนักธรรม ปี 2560

รายชื่อสมัครสอบ นักธรรมตรี โท เอก 2560

ขอนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร ที่มีความประสงค์จะสอบนักธรรม ในปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ส.ค. 2560 โดยสามารถเลือกสมัครได้ 2 แบบ คือ  1.เขียนใบสมัครส่งที่กองธรรม  2.สมัครออนไลน์ ผ่านลิ้งค์ด้านล่าง ขั้นตอนการสมัครสอบ (ออนไลน์) นักธรรมตรี โท เอก วัดพระธรรมกาย ปี 2560
  • 1. กรอกใบสมัครตามลิ้งค์
    >สมัคร นธ. ชั้นตรี https://goo.gl/YacdpS
    >สมัคร นธ. ชั้นโท https://goo.gl/O30NHh
    >สมัคร นธ. ชั้นเอก https://goo.gl/lvMt88
  • 2.ผู้สมัครจะได้รับ email ตอบกลับ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร
  • 3.สามารถตรวจสอบรายชื่อส่งสอบ และกำหนดการสอบได้ที่ www.pariyat.com ตั้งแต่ 7 ก.ย. เป็นต้นไป
  • 4.ติดต่อขอรับหนังสือเรียนนักธรรมและเอกสารประกอบได้ที่ กองธรรม ร.ร.พระปริยัติธรรม
โทรศัพท์ : 086 4550511, 028311000 ต่อ 2223
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้สมัครสอบ นักธรรม ปี ๒๕๖๐ สนามสอบวัดพระธรรมกาย 12/8/2560

รายชื่อผู้สมัคร นักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๖๐ สนามสอบวัดพระธรรมกาย
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
พระ กรวิชญ์ ปุญฺญากโร สามบุญเที่ยง
พระ กฤตภาส สุทฺธิปภาโส นุรักษ์ภักดี
พระ กังวาล ญาณเสฏฺโฐ เมืองแทน
พระ กิจชฎา อคฺคกิจโจ ทำบุญ
พระ กิตติธัช มโนชโย เจนสำโรง
พระ กิตติภูมิ อติเรโก พุ่มเกิด
พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม
พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา
พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร
๑๐ พระ จิระ คุโณภาโส โอภาโส
๑๑ พระ จุลระวี รวิโชโต สุริยากุลพานิช
๑๒ พระ เจริญวัฒน์ อธิเตโช วิษณุเรืองเดช
๑๓ พระ ฉงหลง สตินฺธโร ล่าย
๑๔ พระ ฉลองชัย อภิปญฺโญ เพชรคล้าย
๑๕ พระ เฉลิมพล อินฺทรตโน เขจรดวง
๑๖ พระ ชนพพล อาทิจฺจวณฺโณ สุขขี
๑๗ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์
๑๘ พระ ชัยนิรันดร์ รวิวณฺโณ นาศพัฒน์
๑๙ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ
๒๐ พระ ชุมคำ อนนฺธิโต ถาวรทรัพย์สุข
๒๑ พระ ญัตติพงศ์ ทิพฺพชโย ตะวอ
๒๒ พระ ฐนพล กณิสฺสโร ประทุมรัตน์
๒๓ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน
๒๔ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ
๒๕ พระ ณธกร จิตฺตชโย ธนเดชวรเมธี
๒๖ พระ ณรงค์ คุณมงฺคโล ยังให้ผล
๒๗ พระ ณัฏฐกิตติ์ รวิวํโส เพ็งสอนบุตร
๒๘ พระ ณัฐพงศ์ ทานวีโร ปิ่นสูรย์
๒๙ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร
๓๐ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร
๓๑ พระ ณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน ศิริวัฒนพงศ์
๓๒ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จัตุรัส
๓๓ พระ ถาวร ชยัคโค ชัยจักร
๓๔ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู
๓๕ พระ ธนพงษ์ หิตกฺกโร ใกล้ผล
๓๖ พระ ธนา ฐานวัฑฒใน อิ่นคำ
๓๗ พระ ธนา ฐานวฑฺฒโน อิ่นคำ
๓๘ พระ ธนากร ถิรวฒฺโน อินทร์นาก
๓๙ พระ ธนาเจริญ อชฺฌาโภ บุญลา
๔๐ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร
๔๑ พระ ธันยพงศ์ จตฺตสลฺโล ธรรมาธร
๔๒ พระ ธันวา จารุธมฺโม ทองสว่าง
๔๓ พระ ธีทัต อคฺคกิตฺติโก พงศ์ภัทรภิญโญ
๔๔ พระ ธีรยุทธ จิตฺตโกสโล สุริยะพรม
๔๕ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง
๔๖ พระ นภาพงษ์ วรวํโส ภักดีราช
๔๗ พระ นฤเบศ วรสกฺโก ทวียิ่งเจริญ
๔๘ พระ นฤป รวิวํโส เชาวลิต
๔๙ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร
๕๐ พระ บุญทัน สิริวฑฺโฒ หล้าทู
๕๑ พระ บุรินทร์ นิราลโย สุนทรอมรรัตน์
๕๒ พระ ปฏิมา อาจาโร จันทะพิลา
๕๓ พระ ปทุมทรัพย์ กมฺพโล กอกายแก้ว
๕๔ พระ ปราโมทย์ ถิรญฺชโย ปุ้มไสว
๕๕ พระ พิมาน ญาณานนฺโท อุดสี
๕๖ พระ พีมพิริยะ เมธาโภ เอี่ยมครอง
๕๗ พระ พูนพัฒน์ ฐิติชโย อูปแก้ว
๕๘ พระ พูนศักดิ์ ปุณฺณาโส ปราโมทย์
๕๙ พระ ภาณุวัฒน์ ชุติปญฺโญ เกตุบำรุง
๖๐ พระ มหรรฆพันธุ์ ชยพนฺโธ พันธุ์ทอง
๖๑ พระ มานพ สิกฺขปสุโต มูลมาตร
๖๒ พระ รณกฤต คณาสโภ เศวตมหกุล
๖๓ พระ วรเมธ สุเมโธ บุญครอบ
๖๔ พระ วรันต์พงษ์ ธมฺมนนฺโท วงศ์จินดา
๖๕ พระ วราวุธ ชยวุฑโฒ ไชยยศ
๖๖ พระ วันชัย ขันติชโย พรรณาผลากูล
๖๗ พระ วันชัย ขันติชโย พรรณาผลากูล
๖๘ พระ วิทยา ปญฺญาสุทฺโธ อมรสุทธิสัตย์
๖๙ พระ วิภูษณะ วิสุทฺธิโก มหาสุทธิกุล
๗๐ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม
๗๑ พระ วิวัฒน์ นนฺทธมฺโม สารกาล
๗๒ พระ ศรชัย ธมฺมสฺสโร คูหาสุวรรณ
๗๓ พระ สมชาย ภูริมโน ละม้าย
๗๔ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง
๗๕ พระ สายชล ฐานานนฺโท ถาดจังหรีด
๗๖ พระ สาริศ พลสุโร วงศกรวรศิษฐ์
๗๗ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี
๗๘ พระ สุทธิพงษ์ จิรสุทฺโธ กางถิ่น
๗๙ พระ สุทัศน์ กนฺตทสฺสโน เดชพล
๘๐ พระ สุเมธ สิทฺธิพนฺโธ สมจิตร
๘๑ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์
๘๒ พระ อดิศร อติสฺสโร ปัญญาคล้าย
๘๓ พระ อนวัช วฑฺฒโก ณ.บางช้าง
๘๔ พระ อนุชิต เชฏฐธมฺโม ชิวปรีชา
๘๕ พระ อภิชาติ ปญฺญาธโน ขาวสอาด
๘๖ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์
๘๗ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง
๘๘ พระ อาชวิน ธมฺโมทโย เอื้ออิงกูล
๘๙ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจวํโส ใจตรง
๙๐ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ
๙๑ พระ เอก จารุธมฺโม แก้วหาวงษ์
๙๒ พระ เอกอนันต์ สุทฺธิปภาโส โอถาวร
๙๓ พระ แอร์ ฐานิโย ศรีธิราช
๙๔ สามเณร กิตติพศ   วะศรี
๙๕ สามเณร คุณัญญา   เขตแดน
๙๖ สามเณร คุณานนต์   ปิ่นแดง
๙๗ สามเณร จักรกริช   วงวิพา
๙๘ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์
๙๙ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว
๑๐๐ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์
๑๐๑ สามเณร เทวมินทร์   ชาฤทธิ์
๑๐๒ สามเณร ธนภัทร   แซ่โก้ย
๑๐๓ สามเณร นฤพล   มุกภักดี
๑๐๔ สามเณร ปัญญา   นนลือชา
๑๐๕ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด
๑๐๖ สามเณร ภราดร   หนูนุ่น
๑๐๗ สามเณร ภูริทัต   โคตรจันทร์
๑๐๘ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน
๑๐๙ สามเณร ภูวนาถ   สุราศรี
๑๑๐ สามเณร มกรา   ลิ่มจำเริญ
๑๑๑ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ
๑๑๒ สามเณร วสุพล   ตรีเนตร
๑๑๓ สามเณร ศรัณย์   ถ้วยทอง
๑๑๔ สามเณร ศศิพันธ์   ยุทธยง
๑๑๕ สามเณร ศุภกร   กองคำ
๑๑๖ สามเณร อดิศร   พุกตื้อ
๑๑๗ สามเณร อนุชาติ - คำมี
๑๑๘ สามเณร อัครชัย   คำแหงพล
๑๑๙ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี
๑๒๐ พระ ฉี่ซิ่ง โกวิโท โอว
๑๒๑ พระ ธนพล อตฺตพโล บิดาพวง
๑๒๒ พระ เสถียร ฐิตธมฺโม ขำจิตต์
๑๒๓ พระ ธันวพงษ์ เขมวํโส พันธ์กัทลี
๑๒๔ พระ ปิยวัฒน์ วิวฒฺฒโก เอี่ยมละออ
๑๒๕ สามเณร ศุภกานต์   วรรณชะนะ
๑๒๖ พระ วสันต์ สิทฺธิวโร หอมเพียร
๑๒๗ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์
๑๒๘ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์
๑๒๙ พระ ชานนท์ ชยฺคโค ปิยพัฒน์ธราดล
๑๓๐ พระ ชวลิต จนฺทโชโต รัตนมณี
๑๓๑ สามเณร ณภัทร   จันทวีสมบูรณ์
๑๓๒ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์

 

รายชื่อผู้สมัคร นักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๖๐ สนามสอบวัดพระธรรมกาย
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ
พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ  
พระ กัมปนาท กนฺตสีโล คำระเนตร  
พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ  
พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด  
พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ  
พระ ไกรทอง อคฺคปโภ ใครบุตร  
พระ คำเส็ง สุชาโต สีมุลตรี  
พระ จรัญ ปญฺญาราโม นันทะสี  
พระ จาย ยติสฺสโร ยี่แปง  
๑๐ พระ เฉลิมศักดิ์ วิเชฏฺโฐ ถาวรรักษ์เกื้อกุล  
๑๑ พระ ชลอ ทิพฺพวํโส หมวกผัน  
๑๒ พระ ชัตพงศ์ ชุตินฺธโร จิมพิศ  
๑๓ พระ ชัตพงศ์ ชุตินฺธโร จิมพิศ  
๑๔ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์  
๑๕ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์  
๑๖ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์  
๖๑ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ  
๑๗ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์  
๑๘ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม  
๑๙ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ  
๒๐ พระ ไชยโย ชเยสโก นันแสวง  
๒๑ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง ขาดสำเนาpassport
๒๒ พระ ซาจี๊ป สุทฺธาโล มหาจัล  
๒๓ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล  
๒๔ พระ ฐิติพงศ์ รกฺขิตญาโณ เเก้วทา  
๒๕ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา  
๒๖ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา  
๒๗ พระ ดนัย วุฑฺฒิสุทโธ จันทร์เกตุ  
๒๘ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธิ์  
๒๙ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธิ์  
๓๐ พระ ตัน ทนฺตมโน หลิว  
๓๑ พระ เต็งวิน กนฺตสุโภ อูจัน ขาดสำเนาpassport
๓๒ พระ ทนงศักดิ์ นาควีโร ภู่ทรัพย์สุวรรณ  
๓๓ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร  
๓๔ พระ ทวีศักดิ์ ญาณเมโธ ประสพศิลป์  
๓๕ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์  
๓๖ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม  
๓๗ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล  
๓๘ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล  
๓๙ พระ ธนกฤษ กิตติสุโภ เกิดรัมย์  
๔๐ พระ ธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย  
๔๑ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล  
๔๒ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี  
๔๓ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขัยเงิน  
๔๔ พระ ธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย  
๔๕ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร  
๔๖ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา  
๔๗ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร  
๔๘ พระ นพรัตน์ อินฺทสโม สืบเสนาะ  
๔๙ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล  
๕๐ พระ นิติ ตปคุโณ ขอหิรัญ  
๕๑ พระ นิธิธรรม ธนภทฺโท เชยชื่น  
๕๒ พระ บัณฑิต​ ฐาน​ธ​โร​ พิม​โย​ยง​ค์  
๕๓ พระ บุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์  
๕๔ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร  
๕๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร  
๕๖ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร  
๕๗ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร  
๕๘ พระ ไบรอั้น ปภาสโร TAN ขาดสำเนาpassport
๕๙ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์  
๖๐ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล  
๖๒ พระ ประกิต ฐิตโสภโณ งามเสถียร  
๖๓ พระ ประพันธ์ โชติลาโภ กระสินพันธุ์  
๖๔ พระ ประมาณ ธมฺมาวุโธ มหาเมฆ  
๖๕ พระ ประวุฒิ ขนฺติวชิโร สุกคำ  
๖๖ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี  
๖๗ พระ พนัส อินทวณฺ​โณ​ จี่กลาง  
๖๘ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์  
๖๙ พระ พระไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม  
๗๐ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล  
๗๑ พระ พิชญุตม์   ชากรแก้ว  
๗๒ พระ พิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์  
๗๓ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร  
๗๔ พระ ภทราวุธ อธิเตโช ปัถพี  
๗๕ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ  
๗๖ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด  
๗๗ พระ ภาณุวัฒน์ ภาณุโชโต สุริยวัฒนานนท์  
๗๘ พระ ภานุมาศ ปชฺโชโต ม่วมกระโทก  
๗๙ พระ ภิสัก หิริมโน สงวนมณี  
๘๐ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง  
๘๑ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง  
๘๒ พระ มนัส สิทฺธินนฺโท นันจินดา  
๘๓ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย  
๘๔ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง  
๘๕ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง  
๘๖ พระ รณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ  
๘๗ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน  
๘๘ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน  
๘๙ พระ เริงเกียรติ ญาณสกฺโก ฉุนกระโทก  
๙๐ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทฺธิโก บุญวงษ์  
๙๑ พระ ลักษณ์ พฺรหฺมวฑฺโฒ พรหมเจริญ  
๙๒ พระ ลำเงิน ธมฺมสโร สุวรรณวงค์  
๙๓ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา  
๙๔ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กลสิทธิ์  
๙๕ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธิ์  
๙๖ พระ วารี อคฺคโรจโน สุมิตร  
๙๗ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย  
๙๘ พระ วีระ วีรธมฺโม ชินทะวัน  
๙๙ พระ ไวยวุฒิ โฆสิตชโย เสาสุข  
๑๐๐ พระ ศร ฐานุตฺตโร ธานาศิลป์  
๑๐๑ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์  
๑๐๒ พระ ศรายุทธ ปคุณพโล ศรีสูงเนิน  
๑๐๓ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์  
๑๐๔ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ  
๑๐๕ พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล  
๑๐๖ พระ ศรุติ สรณังคโต วงษ์วิชัย  
๑๐๗ พระ ศรุติ พระ วงษ์วิชัย  
๑๐๘ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก  
๑๐๙ พระ สมนึก นนฺทโก วิไล  
๑๑๐ พระ สมปอง ภทฺทญาโณ พวงจันทร์  
๑๑๑ พระ สมปอง ภทฺทญาโณ พวงจันทร์  
๑๑๒ พระ สมศักดิ์ เตชฌาโน มาธูป  
๑๑๓ พระ สมหมาย ญาณชโย ออดซี  
๑๑๔ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา  
๑๑๕ พระ ส่วน ปุญฺญทตฺโต พูลนัฐพจน์  
๑๑๖ พระ ส้าวจี ญานุตฺตโม แซ่หยาง ขาดสำเนาpassport
๑๑๗ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์  
๑๑๘ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์  
๑๑๙ พระ สุทธิพจน์ อนนฺตชโย ป้องจิตต์ใส  
๑๒๐ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา  
๑๒๑ พระ สุพจน์ เตชปญฺโญ สิงห์ฟู  
๑๒๒ พระ สุภชาติ สุวณฺณชาโต สุวรรณชาต  
๑๒๓ พระ สุเมธ สุภพโล นาสมทรง  
๑๒๔ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี  
๑๒๕ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี  
๑๒๖ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด  
๑๒๗ พระ สุริยา พุทฺธิสาโร สุลิบุตร  
๑๒๘ พระ โสภณ มุนิสนฺโต นาเพ็ชร  
๑๒๙ พระ โสภณ ภทฺทธมฺโม อังศุภัทร์  
๑๓๐ พระ โสภณ ถิรสทฺโธ มิตรวงค์  
๑๓๑ พระ เหมราช มณีโชติโก ฟักมณี  
๑๓๒ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม  
๑๓๓ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา  
๑๓๔ พระ อนุสิษฐ อนุสิฏฺโฐ ศรีพลกรัง  
๑๓๕ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์  
๑๓๖ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่  
๑๓๗ พระ อัมรินทร์ คุตฺตวโร ชาวหมู่  
๑๓๘ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์  
๑๓๙ พระ เอกพงศ์ คุณสโร ปานเหลา  
๑๔๐ พระ เอกภพ ติกฺขวีโร เหมือนทิม  
๑๔๑ พระ เอกราช เตชโสภโณ โสภี  
๑๔๒ พระ แฮ็กเลอร์ ปญฺญาวโร อินทะวงษ์ ขาดสำเนาpassport
๑๔๓ พระ​ ธนก​ฤษ​ กิตฺติสุโภ​ เกิด​รัมย์​  
๑๔๔ สามเณร เกษมคมสันต์   เพ็งหมู  
๑๔๕ สามเณร จามิล   เคนดี  
๑๔๖ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์  
๑๔๗ สามเณร ชัยวัฒน์   ปวงอินไหล  
๑๔๘ สามเณร ชิตพล   อาร่ามวงศ์  
๑๔๙ สามเณร ญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี  
๑๕๐ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป  
๑๕๑ สามเณร ณัฐกาานต์   มะณู  
๑๕๒ สามเณร ดิน   นนลือชา  
๑๕๓ สามเณร ตะวัน   ศรีพนมยม  
๑๕๔ สามเณร ธนพล   ภู่เนตร  
๑๕๕ สามเณร ธนพล   ซ่อมกงศ์  
๑๕๖ สามเณร ธนวัฒน์   แสงดาว  
๑๕๗ สามเณร ธรรมรงค์   ยางนอก  
๑๕๘ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง  
๑๕๙ สามเณร ปฏิวัติ   ภู่เนตร  
๑๖๐ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก  
๑๖๑ สามเณร พีรเดช   ไกยราช  
๑๖๒ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว  
๑๖๓ สามเณร ภาณุพงศ์   ยิ้มละมัย  
๑๖๔ สามเณร ภาณุภัทร   พรหมสุข  
๑๖๕ สามเณร ฤทธิเดช   อินทร์สุวรรณ  
๑๖๖ สามเณร วโรดม   นนทะวงษา  
๑๖๗ สามเณร วัชรพล   จัดรส  
๑๖๘ สามเณร ศิรพงศ์   มาลัย  
๑๖๙ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน  
๑๗๐ สามเณร สรวิชญ์   บุ้งทอง  
๑๗๑ สามเณร สาคเรศ   ทิมตวะหง่าน  
๑๗๒ สามเณร สิริวัฒน์   อยู่พรม  
๑๗๓ สามเณร องอาจ   ขาวสำอางค์  
๑๗๔ สามเณร อดิศักดิ์   จันทร์ศรี  
๑๗๕ สามเณร อภิสิทธิ์   ม่วงภาชี  
๑๗๖ สามเณร เอกชัย   พลแพงพา  
๑๗๗ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน
๑๗๘ พระ ตัน ทนฺตมโน แซ่หลิว
๑๗๙ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์
๑๘๐ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา
๑๘๑ พระ เนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร
๑๘๒ พระ ชลัมพล อธิพโล หลักเงินชัย
๑๘๓ สามเณร ภัคพล   ภักดี
๑๘๔ พระ พระอติวัณณ์ ฐานรตโน พลันสุข
๑๘๕ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์
๑๘๖ พระ กฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักดิ์

 

รายชื่อผู้สมัคร นักธรรมชั้นเอก ปี ๒๕๖๐ สนามสอบวัดพระธรรมกาย
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
พระ กร นิสโภ เอี่ยมอร่ามกุล
พระ กรกฎ มนุญฺโญ บัวอินทร์
พระ กรุชา ปภากโร ศรีประโมทย์
พระ กำธร ธมฺมนนฺโท ห้วยชะนาง
พระ เกรียงไกร สุวีโร ตันวีนุกูล
พระ คฑาวุธ อินฺทวํโส ธีระเศรษฐกุล
พระ คณกิจ สุวิชฺโช ขันติวสกุล
พระ คมสันติ์ อุคฺควาโท กรมขุนทด
พระ จะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว
๑๐ พระ จักรกฤษณ์ อตฺถกนฺโต ศรีจันทร์แก้ว
๑๑ พระ จักรกฤษณ์​ กตธม​ฺ​โม​ วงษ์​ละคร​
๑๒ พระ จิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์
๑๓ พระ แจ๊คกี้ สีลสํวโร สนิทเหลือ
๑๔ พระ ฉลาด โปนธมฺโม ทองรอง
๑๕ พระ ฉัตรชัย เตชทตฺโต ราชไชยา
๑๖ พระ ฉัตรมงคล กิตติมงคโล ลักขณาพานิช
๑๗ พระ ฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก
๑๘ พระ เฉลิมพล เชฎฺฐพโล ศิลปะ
๑๙ พระ ชนม์ณภัทร คุณภทฺโท วันธนียาดิศัย
๒๐ พระ ชลอ ธมฺมสิริโก แก้วรอด
๒๑ พระ ชวลิต ชวปญฺโญ เตชะ
๒๒ พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์
๒๓ พระ ชัยศักดิ์ สมฺมาชโย นนทะสี
๒๔ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์
๒๕ พระ ชุติพนธ์ อาคมินฺโท ฉายส่องแสง
๒๖ พระ ชุมพล มหาวีโร มั่นจิตร
๒๗ พระ ชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย
๒๘ พระ ณัฏฐชัย คนฺธวโร ศรีศักดาราษฎร์
๒๙ พระ ณัฏฐ์ศักดิ์ศิษฏ์ สุจิตฺโต จิตต์ณัฏฐ์ฐิสัณห์
๓๐ พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดสำโรง
๓๑ พระ ณัฐญพงษ์ ขนฺติพนฺโธ โอสถาภิรมย์
๓๒ พระ ณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล
๓๓ พระ แดเนียล ธมฺมารกฺโข LURIE
๓๔ พระ ต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรรงค์
๓๕ พระ ทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว
๓๖ พระ ทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี
๓๗ พระ ทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ
๓๘ พระ ทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโก จันทร์เจริญ
๓๙ พระ ทอดด์ สุทฺโธภาโส เนาวรังสี
๔๐ พระ ทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์
๔๑ พระ เทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร
๔๒ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา
๔๓ พระ นลธวัช ธมฺมนนฺโท นนท์คำวงค์
๔๔ พระ น้อย ผาติสุโภ สมสวัสดิ์
๔๕ พระ นำชัย อคฺคชโย นามโคตร
๔๖ พระ เนตร อธิกพโล ยิ่งเชิดงาม
๔๗ พระ บรรชา ชานพโล เทียมกระโทก
๔๘ พระ บริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม
๔๙ พระ บุญช่วย ฐิตปุญโญ จันทร์เชิดวณิช
๕๐ พระ บุญชัย ปุญฺญโชติโก ทองคำใส
๕๑ พระ บุญยวัฒน์ อุปสโม มีจิตร
๕๒ พระ บุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา
๕๓ พระ ปฐมพล เขมพโล ทองเขียว
๕๔ พระ ประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชัยภูมิ
๕๕ พระ ประดับ เขมทตฺโต ปินตา
๕๖ พระ ประพันธ์ ถามินฺโท เขตแดน
๕๗ พระ ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ โอชวลิต
๕๘ พระ ประหยัด สุพฺพโต ไชยสุข
๕๙ พระ ปรีดี อติหฏฺโฐ สลับศรี
๖๐ พระ ปลวัชร ปภารกฺโข เที่ยงตรง
๖๑ พระ แปด วิปุโล นนทอง
๖๒ พระ พงศ์พันธุ์ ธมฺมพนฺโธ เกษา
๖๓ พระ พงษ์ชัย อภิโรจโน สันทศนะสุวรรณ
๖๔ พระ พงษ์ศิริ ธมฺมวิโรจโน ยอดสา
๖๕ พระ พรชลิต อาสโภ อุษาอำไพ
๖๖ พระ พระเดชอนันต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์
๖๗ พระ พระวรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล
๖๘ พระ พักชัย ธมฺมปวโร หยกพงศ์ไล
๖๙ พระ พักชัย ธมฺมปวโร หยกพงศ์ไล
๗๐ พระ พัฒนพงศ์ ปภาวิชฺโช คำภีโล
๗๑ พระ พิเชฐ มุตฺตพนฺโธ ตั้งตรงวานิช
๗๒ พระ พิเชษฐ์ วุฑฺฒิชโย ดอนพิมพ์
๗๓ พระ พิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา
๗๔ พระ พิพัฒน์ สนฺติวุฑฺโฒ ส้มลิ้ม
๗๕ พระ พิภพ เขมโก เกตุพุฒ
๗๖ พระ พีรภัฏ ฐานวฑฺโฒ ชีวีวัฒน์
๗๗ พระ ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย
๗๘ พระ ภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอื้อประเสริฐ
๗๙ พระ มงคล รตนภทฺโท โคกสีนอก
๘๐ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี
๘๑ พระ มนต์ชัย คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา
๘๒ พระ มานะ อภิโตโส อิ่มรัมย์
๘๓ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย
๘๔ พระ มีสวัสดิ์ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล
๘๕ พระ โยธี โยธวีโร มณีวรรณ
๘๖ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ
๘๗ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ
๘๘ พระ รังสรรค์ กนฺตญาโณ ต้นสอน
๘๙ พระ ลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง
๙๐ พระ วรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ
๙๑ พระ วศิน ตโปธโน หมูขาว
๙๒ พระ วัชรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ
๙๓ พระ วัฒนฉัฏฐ์ คุณเสฏโฐ ธนเสฐภักดี
๙๔ พระ วิชนัฐ ปุณฺณวํโส ณัฐกานต์พงษ์
๙๕ พระ วินัย จิรสกฺโก แสวงสุข
๙๖ พระ วีระ มหาวีโร ตัณฑโกไศย
๙๗ พระ วีระวัฒน์ ขนฺติวีโร วันหล้า
๙๘ พระ ศตายุ ธมฺมวณฺโณ ขันคำ
๙๙ พระ ศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม
๑๐๐ พระ ศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม
๑๐๑ พระ ศักดิ์ชัย ธมฺมสกฺโก ศรีกำพล
๑๐๒ พระ ศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สันตนิพัทธ์
๑๐๓ พระ สถาพร สิริวโร ภาคมณฑา
๑๐๔ พระ สถิตคุณ ฐิตคุโณ เทวะเศกสรรค์
๑๐๕ พระ สมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม
๑๐๖ พระ สมศรี ปริญฺญาตธมฺโม ปาดสี
๑๐๗ พระ สมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล
๑๐๘ พระ สมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล
๑๐๙ พระ สวัสดิ์ โสตฺถิโก อายุรไชย
๑๑๐ พระ สันตวัชร วิชชฺสุโร พรมมาต
๑๑๑ พระ สันติภาพ สนฺติธโร สุวรรณพาหุ
๑๑๒ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล
๑๑๓ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล
๑๑๔ พระ สิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ สมใจเรา
๑๑๕ พระ สุกฤษฎิ์ ปิยวาทโก วาจาหวาน
๑๑๖ พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร
๑๑๗ พระ สุมิตร สุธมฺโม จำปา
๑๑๘ พระ สุรพล ปุณโณภาโส วรรณโณภาส
๑๑๙ พระ สุริยา ฐิตกิจฺโจ กุนอก
๑๒๐ พระ สุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร
๑๒๑ พระ สุวัฒน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์
๑๒๒ พระ แสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม
๑๒๓ พระ ไสว สิรินาโค หานาค
๑๒๔ พระ อดุลย์ ญาตธีโร ปลอดโปร่ง
๑๒๕ พระ อธิป อคฺควํโส วงษ์วัน
๑๒๖ พระ อธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว
๑๒๗ พระ อนันต์ ธิติธโร ทรงจำรอง
๑๒๘ พระ อนุพงศ์ อาทโร ใจเอื้อ
๑๒๙ พระ อภิชวน วินยวฑฺโฒ แก้วรอด
๑๓๐ พระ อภิชัย ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด
๑๓๑ พระ อภิวัฒน์ อภิชฺชโว พุทธิชาติ
๑๓๒ พระ อรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง
๑๓๓ พระ อัศวิน อคฺควชิโร งามขำ
๑๓๔ พระ อานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง
๑๓๕ พระ อุทิศ อคฺครตโน ตันแก้ว
๑๓๖ พระ เอกชัย กนฺตวํโส วงศ์เทวา
๑๓๗ พระ เอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย
๑๓๘ พระ เอกมล วณฺณิโต สีเงิน
๑๓๙ พระมหา ประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล
๑๔๐ พระมหา พงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์
๑๔๑ สามเณร กรวิชญ์   แตนศรี
๑๔๒ สามเณร กฤษดา   สุขประเสริฐ
๑๔๓ สามเณร เกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์
๑๔๔ สามเณร ฉัตรธรรม   เค้ามาก
๑๔๕ สามเณร ชินวัตร   มณีโชติ
๑๔๖ สามเณร ชูตระกูล   ป้านสุวรรณ
๑๔๗ สามเณร ฐิติพงศ์   แซ่ตั้น
๑๔๘ สามเณร ณัฐภัทร   จำปา
๑๔๙ สามเณร ดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา
๑๕๐ สามเณร ถิรพล   ศรีบุรินทร์
๑๕๑ สามเณร ทยุติธร   คงเมือง
๑๕๒ สามเณร ธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน
๑๕๓ สามเณร ธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ
๑๕๔ สามเณร นนทวรรษ   มะณู
๑๕๕ สามเณร นิพัทธ์   เจริญศรี
๑๕๖ สามเณร ปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด
๑๕๗ สามเณร ปรเมธ   เต๋จ๊ะ
๑๕๘ สามเณร ปิยะพงษ์   สีหาพล
๑๕๙ สามเณร พีรพัทร์   ทัศไนยเมธากุล
๑๖๐ สามเณร ภูรินทร์   พวงมาลัย
๑๖๑ สามเณร วัชรพล   ลีสีสุข
๑๖๒ สามเณร วายุ   คำทองนาค
๑๖๓ สามเณร วีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย
๑๖๔ สามเณร สมโชค   พงษ์วิชัย
๑๖๕ สามเณร สหรัถ   แสงสาร
๑๖๖ สามเณร สานุศิษย์   ประเสริฐสงคราม
๑๖๗ สามเณร สิปปภาส   เจนฐิติกุล
๑๖๘ สามเณร สิริโรชน์   เรือทมิฬ
๑๖๙ สามเณร สุรนนท์   ขันมา
๑๗๐ สามเณร เสถียร   วรรณศิริไพจิตร
๑๗๑ สามเณร อิศรา   พัชระกุล
๑๗๒ สามเณร เอกพล   วงศ์สวาสดิ์
๑๗๓ พระ สาโรช พุทธิรตโน ยันตรกิจ
๑๗๔ พระ พิเชษฐ์ สมฺมาวิชฺโช อนันตกิจภิญญโญ
๑๗๕ พระ องอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง
๑๗๖ พระ อากร ปฏิพโล ธนภัทรศรีกุล
๑๗๗ พระ ปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า
๑๗๘ พระ พีระพัชร์ ขิปฺปคุโณ เรียมแสน
๑๗๙ สามเณร ปฏิภาณ   ศรีกร
๑๘๐ พระ สาโรข พุทธิรตโน ยันตรกิจ

 

812090
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1670
7373
9068
789055
132465
260754
812090

Your IP: 54.81.44.140
2017-09-26 08:43

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search