ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่งคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้ ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจึงจัดให้มี โครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไปฯ

เปิดรับสมัคร

๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
+wedding gallery

จะปิดรับสมัครในอีก...

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

01
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
02
เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี
03
สามารถอ่าน และเขียนไทยได้ดี
04
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และ ไม่ติดยาเสพติด
05
มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้
06
ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
07
เป็นผู้ได้รับสถานะทางทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 1ปี)

หลักฐานการรับสมัคร

01
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
02
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
03
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด
04
หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้าไม่มี ใช้ใบรับรองการบวชตัวจริง)
05
สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.๑:๒) จำนวน ๒ ชุด (ส่งมาภายหลังได้)
06
สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ชุด
07
ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
08
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน บิดามารดาผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด
09
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนผู้พามา จำนวน ๒ ชุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

01
ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม-บาลี ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ
02
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
03
ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมอบรมอาจาระมารยาท และธรรมะเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธี

กำหนดการรับสมัคร

1 เม.ย. ถึง 22 เม.ย. 61

เปิดรับสมัคร ณ ศูนย์อบรมประจำจังหวัด หรือที่โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม (วัดพระธรรมกาย)

22 เม.ย. 61

เข้าวัดรายงานตัว (อาคารแก้วดวงบุญ)

23-30 เม.ย. 61

สอบคัดเลือกสามเณรใหม่ ( วิชาที่สอบ ) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6 พ.ค. 61

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

13 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.080-592-4781 083-833-3499

LINE ID : newnovice072

facebook : หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

บวชเรียนบาลี
รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา
+
+
3619743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14407
9341
23748
3515043
186374
356716
3619743

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-16 23:01

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search