ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอภิธรรมศึกษา

พระอภิธรรม คืออะไร ?

อภิธรรม คือธรรมชาติที่แท้จริงเกื่ยวกับชีวิตในตัวเราทุกคนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การศึกษาพระอภิธรรม คือ การศึกษาเรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จะทำให้เรารู้ว่า เราคือใคร ในอนาคตและจะรู้วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด อันเป็นบรมสุข คือ นิพพาน

ประโยชน์จากการศึกษาอภิธรรม

 • ปลูกฝังศรัทธากับปัญญา ควบคู่กัน
 • สามารถตัดสินได้ว่าอะไรเป็น "บุญ" หรือ "บาป"
 • จะมีความเข้าใจและรู้วิธีทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก
 • จะเข้าใจการทำงานของจิต ที่ทำให้เกิดกรรมและผลกรรมในชาติต่อๆไป
 • ทำให้รู้ถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของสรรพสัตว์ ทั้งหยาบและละเอียด
 • ทำให้เข้าใจเรื่องภพภูมิ เช่น ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรฯ
 • ทำให้เข้าใจถึงวงจรของวัฏฏจักรที่ขังสรรพสัตว์ และวิธีพ้นไปจากวัฏฏจักรของมาร เพื่อประโยชน์ในการฝึกตนจนถึงเป้าหมาย คือ พระนิพพาน

 

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

 • ทุกเพศทุกวัย ที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรม
 • เขียนใบสมัคร และติดรูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว
 • ค่าลงทะเบียน ๓๐๐/๓๕๐ บาท

 

วิธีการเรียนและวัน/เวลาที่เปิดเรียน

 • สามารถรับหนังสือเรียนตามวัน/เวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • ตอบคำถามแบบประเมินการเรียน (แบบฝึกหัด) และส่งกลับตามตารางเวลาที่กำหนดส่ง
 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนพิเศษได้ในทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง SPD ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 • ปฐมนิเทศเปิดเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการแน่นอน ตอนสมัครแล้ว)

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร ๔ ปี เค้าโครงหลักสูตร ใช้อภิธัมมัตถสังคหะเป็นแม่บทปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

ปีที่ ๑ ศึกษาเรื่อง จิตและเจตสิก

 • ศึกษาความหมายและประเภทของจิตที่เกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 • ศึกษาความหมายและประเภทของกลุ่มเจตสิก
 

ปีที่ ๒ ศึกษาเรื่อง กายในกายวิทยา,รูปปรมัตถ์และวิถีโพธิสัตว์

 • ศึกษาความหมายหน้าที่ของกายละเอียดภายใน,ความสัมพันธ์ของกายในกายกับรูปปรมัตถ์
 • ศึกษาการดำเนินชีวิต และวิธีการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ฯ
 

ปีที่ ๓ ศึกษาเรื่อง วิถีจิตและการไปเกิดมาเกิด

 • ศึกษาความหมายและประเภทของวิถีจิตและปฏิสนธิจิตอันเนื่องด้วยการไปเกิดมาเกิด ภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์ กรรมและประเภทของกรรมโดยละเอียดฯ

 

ปีที่ ๔ ศึกษาเรื่อง แบบแผนแห่งธรรม

 • ศึกษาความหมายและองค์ของปฏิจจสมุปบาท การทำลายวงวัฏฏจักร
 • ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของนิพพาน
 • ศึกษาการดำเนินจิตสู่มรรคผลนิพพานฯ
 

สมัครและสอบถามได้ที่

 • สำนักเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   id Line : 0836669960
 • โทร : 02-831-1000 ต่อ 2226, 087-686-8372
 • ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O(โอ)26 สภาธรรมกายสากล
 

ข้อมูลจาก แผนกอภิธรรม วัดพระธรรมกาย

บันทึก

1755525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4641
6824
29722
1683267
86364
525702
1755525

Your IP: 54.221.93.187
2017-12-14 14:53

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search