รายชื่อสอบประโยคบาลี ชั้นป.ธ.6 ได้ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.2556

ลำดับชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาวัด
1 สามเณรยุทธพิชัย   ดวงโสภา 19   จักรวรรดิราชาวาส
2 สามเณรกิตติคุณ   บึงแก้ว 19   ชนะสงคราม
3 พระมหาโฆสิต สารวุฑฺโฒ แถบหอม 22 2 เทพลีลา
4 พระมหาเจริญสุข ธมฺมสุโข ผาสุก 25 5 ธาตุทอง
5 สามเณรภาณุวัฒน์   ไกรจัตุรัส 19   ธาตุทอง
6 พระมหาสมคิด ปญฺญาวุโธ โนนจันทร์ 53 9 นรนาถสุนทริการาม
7 พระมหาทรงวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม เจริญยิ่ง 33 13 ชัยชนะสงคราม
8 พระมหาปรีชา ปภาโส ทิวัฒนานนท์ 44 6 บรมนิวาส
9 พระมหาสุรัตน์ ธมฺมานนฺโท โพธินันทะ 32 5 ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
10 พระมหาประชิด รตนโชโต อุปชาคำ 27 7 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
11 สามเณรธนศักดิ์   ชื่นสว่าง 19   เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
12 สามเณรพัฒนา   ติ๊บมา 19   เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
13 สามเณรปิยพล   ข่าทิพย์พาที 18   เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
14 พระมหาศุภชัย ปภสฺสรจิตฺโต ข่ายสุวรรณ 22 2 เทวราชกุญชร
15 สามเณรวิจิตร   หมั่นเพียร 19   บางนาใน
16 สามเณรณัฐพงษ์   ศรีสวาท 18   บางนาใน
17 สามเณรสุรพล   วงษ์พล 18   บางนาใน
18 สามเณรวิทยา   สิทธิกาล 17   บางนาใน
19 สามเณรวีรพล   จุลทรรศน์ 17   บางนาใน
20 สามเณรเทพพร   ดอนทันเนือง 20   พรหมวงศาราม
21 สามเณรวันเฉลิม   ฟักทอง 18   พรหมวงศาราม
22 พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์ ปภาโต ชิโนวรรณ 35 7 พระเชตุพนฯ
23 สามเณรปานจิ่ง   คำสอน 19   พระเชตุพนฯ
24 พระมหาอุเทน ปริสกฺโก หลวงข้าเจ้า 20 1 มกุฏกษัตริยาราม
25 พระมหากฤษณะ กิตฺติญาโณ นันศรีบุตร 33 11 มหาพฤฒาราม
26 พระฐานนต์ ป. ญาณเมธี จีนปาน 27 1 ราชผาติการาม
27 พระมหาสุรชัย จิตฺตทนฺโต อามาตมนตรี 28 7 ศรีเอี่ยม
28 สามเณรสุรทิน   โยสอาด 16   ศรีเอี่ยม
29 พระมหาพงษ์ทวี กิตฺติภทฺโท อินธิบาล 26 6 สร้อยทอง
30 พระมหาฐิติวัชร์ กิตฺติญาโณ มาดี 56 3 สร้อยทอง
31 พระมหามนตรี กพฺยาธิปติ มีไหว 23 3 สร้อยทอง
32 พระมหาลือชัย กิตฺยาติปติ จุ่นหัวโทน 20 1 สร้อยทอง
33 พระมหาวิรุตร์ วิสุทฺธิธาตา ฤทธิ์โคหา 20 1 สร้อยทอง
34 สามเณรคฑาวุธ   ทองบุญเรื่อง 20   สร้อยทอง
35 สามเณรจาตุรงค์   วงศ์สุ่ย 19   สร้อยทอง
36 สามเณรวราวุธ   แสนคูณ 21   สระเกศ
37 สามเณาสาธิต   ผะเดิมดี 18   ราษฎร์บำรุง
38 สามเณรพงศ์พัฒน์   ลิ่มเจริญ 21   สามพระยา
39 สามเณรนพรัตน์   วงค์ชมภู 17   สุทัศนเทพวราราม
40 พระมหาพงศธร สุเมโธ ศรีสำราญ 40 8 เสมียนนารี
41 พระมหาอโณทัย วชิรญาโณ นิมาลา 27 7 หัวลำโพง
42 สามเณรพงษกร   อุ่มภูธร 20   หัวลำโพง
43 สามเณรปฐมพงษ์   สีโนนสูง 18   หัวลำโพง
44 พระมหาศุภโชค ธีรปญฺโญ ลาดกระโทก 35 13 สวนพลู
45 พระมหาเรวัฒน์ รตนญาโณ ยอดคำ 29 7 หลักสี่
46 พระมหาสราวุธ ชินวโร แสงจันทร์ 26 6 กัลยาณมิตร
47 พระมหาชัชวาลย์ ปภสฺสโร เจ้าจั่นแก้ว 44 18 ชัยฉิมพลี
48 พระมหาชาญชัย วชิรญาโณ แซ่ฉั่ว 21 1 ชัยฉิมพลี
49 สามเณรแสงเทียนน้อย   คะสา 20   ชัยฉิมพลี
50 สามเณรธีรศักดิ์   หอมอ่อน 18   ชัยฉิมพลี
51 สามเณรจารึก   ศรีชนะ 17   ชัยฉิมพลี
52 สามเณรน้ำมนต์   ธานีกุล 17   ชัยฉิมพลี
53 พระมหาภานุวัฒน์ จิตฺตานุรกฺโข บุญประคม 40 3 ดาวดึงษาราม
54 สามเณรธวัฒชัย   เกือมรัมย์ 18   ดาวดึงษาราม
55 พระมหามนตรี ยโสธโร ฉัตรเท 24 4 จำปา
56 พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี ทองวิจิตร 22 3 ดุสิดาราม
57 พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม ฉัตรประพันธ์ 39 11 ปากน้ำ
58 พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ทัศชา 40 10 ปากน้ำ
59 พระมหาเด่นศักดิ์ คุณกโร ดวงผล 28 8 ปากน้ำ
60 พระมหาวีรพล วีรพโล จันทมาศ 40 6 ปากน้ำ
61 พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน มหาระชน 22 2 ปากน้ำ
62 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต พรหมประสิทธิ์ 22 1 ปากน้ำ
63 สามเณรโสภณ   พระมนตรี 18   ปากน้ำ
64 พระมหาธนชล เขมธโน เอี่ยมทราย 39 9 วรามาตยภัณฑสราราม
65 พระมหาชินกรณ์ เตชปญฺโญ กองธรรม 39 15 โมลีโลกยาราม
66 พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ 27 7 โมลีโลกยาราม
67 พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู 31 6 โมลีโลกยาราม
68 สามเณรจตุภูมิ   แสนคำ 19   โมลีโลกยาราม
69 สามเณรบัณฑิต   อินทริง 18   โมลีโลกยาราม
70 พระมหาอภิชาติ ภยทสฺสาวี ดาวเรือง 21 1 อนงคาราม
71 พระมหาจักราวุธ อนนฺตชิโน ทาฝั้น 21 2 อมรคีรี
72 พระมหาทิวา ฐานิสฺสโร ประเสริฐศักดิ์ 32 8 อรุณราชวราราม
73 สามเณรพันนา   โพธิ์เกตุ 20   อรุณราชวราราม
74 สามเณรสนิท   ธรรมมา 18   อรุณราชวราราม
75 สามเณรเสกสรร   หล้ากัน 19   อาวุธวิกสิตาราม
76 สามเณรอานนท์   แท่นมณี 19   บัวขวัญ
77 พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี เสริมแก้ว 38 18 ชลประทานรังสฤษฎ์
78 สามเณรนิติพล   ไชยพร 17   ชลประทานรังสฤษฎ์
79 พระมหาสมควร ธีรปญฺโญ วงษ์เปี่ยม 41 15 สลักเหนือ
80 พระมหาสมลักษณ์ อภิวฑฺฒโน เที่ยงธรรม 47 18 บางไผ่
81 พระมหาอัมพล อมโร ผาเจริญ 37 11 บางไผ่
82 พระปริตถ์ ป. รตนวโร ศรีรัตน์ 37 2 เปรมประชา
83 พระมหาอนันต์ อุปสโม กะไหล่ทอง 39 3 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร
84 พระมหาธีรวัฒน์ ญาณชโย พูลทวี 22 2 พระธรรมกาย
85 สามเณรฑาฎา   เมินทุกข์ 20   พระธรรมกาย
86 สามเณรจิรายุ   โพธิ์ศรีทอง 20   พระธรรมกาย
87 สามเณรอธิวัฏ   บุราณรมย์ 19   พระธรรมกาย
88 สามเณรศุภณัฐ   เนตรสิน 17   พระธรรมกาย
89 พระมหาพนัส ฉินฺนาลโย โคตรรวงศ์ 42 14 เขียนเขต
90 พระมหาสมเกียรติ สุจิตฺโต ถัทธพัทธ์ 36 16 กลาง
91 พระมหาปัญญา ปญฺญาปชฺโชโต อาพัดนอก 37 12 จากแดง
92 พระมหาชาตรี กิตฺติชาโต กัณณารักษ์ 41 5 มเหยงคณ์
93 พระมหาวรพรต กิตฺติวโร จริตเอก 30 5 มเหยงคณ์
94 พระมหาประสิทธิ์ ญาณธีโร ดิษฐเนตร 31 8 ต้นสน
95 พระมหากรวิชญ์ ปภาสการี ภูสีไม้ 20 1 ไชโยวรวิหาร
96 สามเณรจีระวัตร   คงหาญ 16   ไชโยวรวิหาร
97 พระมหาเอกลักษณ์ จกฺกวโร บุญเพ็ง 27 7 หนองพระบาง
98 พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ วิพุทธิกุล 26 6 พระพุทธบาท
99 พระมหาจำรัส รุจิรธมฺโม นามอาษา 35 5 หัวช้าง
100 พระมหาสงกรานต์ สนฺติกโร คำลา 28 6 พระนอนจักรสีห์
101 สามเณรวีรยุทธ   จัตุพิศ 20   พระนอนจักรสีห์
102 สามเณรธงชัย   ปะตังเวสา 19   พระนอนจักรสีห์
103 สามเณรเกรียงไกร   ปะวะละ 18   พระนอนจักรสีห์
104 พระมหาสุรชัย เขมปญฺโญ แซ่ลิ้ม 49 13 ปากคลองมะขามเฒ่า
105 พระมหาอาทิตย์ อาทิตฺตเมธี นาคคำ 24 5 โพธิ์งาม
106 สามเณรทศพร   วนิชยากรชัย 17   ตากฟ้า
107 สามเณรเบญจรงค์   ทองสุทธิ์ 17   สังฆานุภาพ
108 พระมหาสมยศ สนฺติธมฺโม สมศรี 37 5 สวนอธิษฐาน
109 สามเณรโกวิท   ปาเคีย 17   สังฆาราม
110 สามเณรรัตนา   บุญโรจน์ 19   หนองโว้ง
111 พระมหาบัญชา วิสุทฺโธ แก้วสุวรรณ์ 38 5 คลองโพธิ์
112 สามเณรวุฒิชัย   หงษ์จันทร์ 18   จองคำ
113 สามเณรชลิต   ไหลลา 17   จองคำ
114 สามเณรนพรุจ   พันธุ์เปี่ยม 17   จองคำ
115 สามเณรรัฐพล   อักษรพิมพ์ 17   จองคำ
116 สามเณรฤทธิรงค์   เสนาน้อย 17   จองคำ
117 สามเณรอำพล   วิเชียรเพริศ 14   จองคำ
118 พระมหาพนมกรณ์ ฐิตเมธี นามราชา 34 13 พระสิงห์
119 สามเณรใส่   อินเผือ 19   สวนดอก
120 พระมหาสิทธิชัย เตชวณฺโณ ธรรมสุจริต 28 7 ชัยมงคล
121 พระมหาอภิวัฒน์ จารุวณฺโณ แก้วปัญญา 32 7 ดอยสัพพัญญู
122 พระมหาพิศิษฐ์ วสุตฺตโม เพ็ชรรัมย์ 21 2 ไวกูลฐาราม
123 สามเณรกิติศักดิ์   สีประโคน 17   ไวกูลฐาราม
124 สามเณรธนธรณ์   คูสูงเนิน 17   ไวกูลฐาราม
125 สามเณรธนพร   คูสูงเนิน 17   ไวกูลฐาราม
126 พระมหาณัฐรินทร์ อธิปญฺโญ ไชยสิทธิ์ 36 7 ป่าประชาสรรค์
127 พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม ธนะโชติ 27 7 บ้านอ้น
128 สามเณรปรารมาตร   พันธ์บุปผา 17   คำเขื่อนแก้ว
129 สามเณรสิทธิพร   บุญศรี 17   เกียรติแก้วสามัคคี
130 พระมหาแสนพล สุทธปญฺโญ แสงสุวรรณ์ 25 5 สว่างสุวรรณาราม
131 พระมหาศรัณญู อุทยวโร ปิ่นอำคา 23 3 พระธาตุพนม
132 พระมหาวิษณุ นิปโก ตาทอง 36 11 พายัพ
133 พระมหาณัฐวุฒิ กลฺยาณเมธี บุญเมือง 25 5 พายัพ
134 พระมหาสมพร สุริโย ไพรอด 33 12 เขาซับพงโพด
135 สามเณรสุริยา   ชาชิโย 17   ห้วยหินฝน
136 พระมหาวิเชียน เทวธมฺโม บินรวเร็ว 36 7 อมรินทราราม
137 พระมหาพงษ์นรินทร์ สิริวฑฺฒโก ป้อมหิน 21 2 โสธรวราราม
138 สามเณรโยธิน   ทิพชัย 18   โสธรวราราม
139 สามเณรสถิต   อัปการณ์ 18   โสธรวราราม
140 พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ ก้อนคำใหญ่ 43 6 บ่อทองราษฎร์บำรุง
141 พระมหาละออง เขมปญฺโญ โสพัฒน์ 45 11 บุญญฤทธยาราม
142 พระมหาประเทือง ทนฺตกาโย รัศมิงแก้ว 38 10 ชัยมงคล
143 พระมหาเผด็จ ธมฺมวีโร ทองดี 44 9 ชัยมงคล
144 พระมหาวินัย ปิยวณฺโณ นิสัยมั่น 43 8 ชัยมงคล
145 พระมหาสมบัติ อาภากโร นันตะเคน 39 6 ชัยมงคล
146 พระมหารุ่งสิทธิ์ นิภาธโร วัชรพนมชัย 34 6 ชัยมงคล
147 สามเณรธีรกรานต์   สายบุตร 19   ชัยมงคล
148 พระมหาสันติ สนฺติปาโล คนมั่น 33 12 สุทธิวารี
149 พระมหาธีรพันธุ์ จตฺตมโล ลาภไพวงศ์ 39 8 วังตะกู
150 พระมหาปวีณวัช ปญฺญาวโร วงศ์จันทร์ 35 15 พระประโทณเจดีย์
151 สามเณรฤทธิชัย   แย้มวงษ์ 18   พยัคฆาราม
152 พระมหาอดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี 34 7 เกตุมดีศรีวราราม
153 พระมหาสุชาติ ปิยสีโล รวยรื่น 41 21 ดอนเสลา
154 พระมหาครรชิต ชินวโร บุญไชย 34 7 ทุ่งหวัง
155 สามเณรปิยพงษ์   แสนชมภู 19   หาดใหญ่สิตาราม
156 สามเณรนฤเบศ   สิขะโต 17   หาดใหญ่สิตาราม
157 พระมหาเชาวลิต อิสฺสโร ฉิมมณี 45 22 มหัตตมังคลาราม
158 พระมหาธวัฒชัย คุณวุฑฺโฒ แดงดี 33 11 โคกตา

***รายชื่อทั้งหมดนี้ อ้างอิงจากหนังสือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2556 ลำดับเลขที่อาจไม่ตรงตามแม่กองบาลีสนามหลวงจึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นหมายเลขใบประกาศนียบัตรได้

***หากต้องการความสมบูรณ์ให้รอข้อมูลจากเว็บแม่กองบาลีสนามหลวงโดยตรง หลังจากประกาศผลสอบ 7 วัน